Et spleiselag som skal gjøre Sarpsborg og Fredrikstad til Norges beste byer

- Nå legger Samferdselsdepartementet penger på bordet og inviterer oss til et gedigent spleiselag. Det gjør det endelig mulig å realisere samferdselsprosjekter som vil utgjøre en stor forskjell for alle som bor og arbeider i Sarpsborg og Fredrikstad , sier Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

- Vi ønsker å endre folks reisevaner og få folk til å tenke om de er nødt til å bruke bilen når de skal forflytte seg spesielt på korte reiser som det er mange av i vår region. Og det er dårlig arealutnyttelse å ha bilen parkert åtte timer på en parkeringsplass mens man er på jobb. Derfor legges det til rette for bedre kollektivtilbud og utbygging av gang- og sykkelveier, sier Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

- Nå legger Samferdselsdepartementet penger på bordet og inviterer oss til et gedigent spleiselag. Det gjør det endelig mulig å realisere samferdselsprosjekter som vil utgjøre en stor forskjell for alle som bor og arbeider i Sarpsborg og Fredrikstad , sier Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Gjennom belønningsavtalen med staten forpliktes det til at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byene vokser og det blir flere innbyggere.

- Bakgrunnen for at man ser Nedre Glomma som en felles bypakke, er at byene gradvis utgjør et felles bo- og arbeidsmarked, med mye trafikk på tvers av kommunegrensene. Ved å samarbeide tett innen areal- og transportområdet, gir det regionen en rekke store fordeler, forteller Haug.

- Nedre Glomma har totalt 140 000 innbyggere - hvorav 116 000 i Fredrikstad/Sarpsborg - og utgjør en betydelig byregion i nasjonal målestokk. Det har gitt oss muligheten til å komme på den eksklusive listen over ni byområder hvor regjeringen forplikter seg til å satse langsiktig på byvekstavtaler.

Gjennom byvekstavtalen vil Nedre Glomma få større økonomisk handlingsrom til å fortsette å gjøre gode grep for å styrke kollektivtrafikken og bygge ut mer og bedre infrastruktur for gående og syklende.

- Nå har vi en unik mulighet til å få gjennom store og viktige samferdselsprosjekter som vil gjøre Sarpsborg og Fredrikstad til enda bedre byer å bo og leve i.  

Viktige tiltak

Første fase av bypakken ble iverksatt høsten 2015, hvor strekningen Ørebekk-Simo (riksvei 110) i Fredrikstad var prioritert og ble åpnet november 2019. I tillegg er det blitt gjennomført og iverksatt en rekke kollektivtrafikktiltak og tiltak for gående og syklende både i Fredrikstad og Sarpsborg. Finansieringen er basert på bompenger, statlige og fylkeskommunale midler. Nå står fase to på trappene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sykkel - og gangbrua mellom Opsund og Hafslundsøy i Sarpsborg er et godt eksempel på tiltak som er finansiert gjennom belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet. 

Forslagene til innhold og prioritering har blitt politisk godkjent både i Viken fylkesting og bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg, og venter på et endelig vedtak i Stortinget. Om alt forløper etter planen, vil arbeidene med følgende prosjekter igangsettes i løpet av 2024.:

* Riksvei 22 Hafslund-Dondern

* Fylkesvei 109 Råbekken - Torsbekkdalen

* Fylkesvei 118 ny bru over Glomma i Sarpsborg

* Ny bru over Glomma i Fredrikstad (mellom Omberg og Torp)

Av en prosjektportefølje på 8,9 milliarder skal 6,6 milliarder dekkes med bompenger, med en stipulert varighet på 15 år.

Nullvekst og ingen drepte

Haug presiserer at bypakken ikke handler om å bygge ut veier for å gi plass til flere biler. Det er to overordnede mål for Bypakke Nedre Glomma; nullvekst for personbiltrafikken og en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren, forteller han.

 - Vi skal legge til rette for å redusere luftforurensing, kø og støy gjennom effektiv arealbruk, og at veksten i persontransport tas ved at flere kjører kollektivt og tar sykkelen fatt i stedet for bilen. Skal vi få til det, må vi sørge for økt fremkommelighet for bussene og utbygging av nettverket av gang- og sykkelstier.

- Tiltakene i seg selv er altså ikke målet, men virkemidler for næringsutvikling, byutvikling og folkehelse. Tidligere undersøkelser har vist at en stor andel av persontransporten i regionen skjer innen sykkelavstand. Her har vi er stort uutnyttet potensial!

Mye er blitt gjort

Siden 2014 har Bypakken Nedre Glomma blitt tildelt over en halv milliard statlige kroner i belønningsmidler, og har fått tilsagn på 80 millioner årlig fram til 2023.

- Jeg har et håp om at denne summen økes betraktelig når vi har fått bypakke fase to på plass. Staten har vært veldig tydelig på at det skal investeres i kollektivtransport, sykkel og gange for å kunne nå nullvekstmålet, samt at det skal være et spleiselag mellom stat, fylkeskommune, kommune og brukerne.

At det gir resultater, viser den nevnte strekningen Ørebekk-Simo, hvor trafikken nærmest sto stille i rushtidene. Nå flyter den godt. I tillegg ble det i 2018 satset ekstra på busstilbudet, med flere ruter og hyppigere avganger. Det har resultert i mer enn 20 prosent vekst i passasjertrafikken.

«Pisk og gulrot»

Som finansiering av fase en av bypakken, ble det innført bomring i Fredrikstad. Det kommer vi heller ikke unna i Sarpsborg, da det ligger som en del av byvekstavtalens premisser. Man kan altså mislike det sterkt, men det er ingen vei utenom, sier Haug.

- Det er forståelig at mange tenker at samferdselstiltak er en offentlig oppgave. Men slik er ikke realiteten, og det må vi forholde oss til. At staten legger penger på bordet og inviterer oss med på et spleiselag, kan vi ikke la gå fra oss. Det er stor konkurranse om de midlene.

- Her snakker vi om å bruke både» pisk og gulrot» for å få gjennomført tiltakene?

- Ja, eller restriktive og positive tiltak, som vi kaller det. All erfaring tilsier at det er den raskeste veien til målet. Hadde vi kun benyttet positive tiltak, ville det tvunget fram enda flere tiltak og kostet enda mer. Alt handler som sagt om nullvekst for persontrafikken for å bedre levevilkårene. En dugnad jeg håper de fleste vil være med på.

Raske og synlige resultater

Haug anslår det vil ta seks til 12 måneder fra regjeringen har sagt ja til fase to av bypakken til bomringen er på plass, og med det utløse starten på de store prosjektene.  Men det er også satt av én milliard kroner til ren satsing på sykkel- og gangveier og kollektivtilbud, som innbyggerne kjapt vil se resultatene av.

- Ja, vi har en liste på rundt 40 lokale tiltak, og mange av disse håper vi å komme i gang med så snart bommene er på plass. Det kan være et positivt signal at man ser at bompengene faktisk går til å løfte nærmiljøet ytterligere gjennom fysiske tiltak.

Dette er i all hovedsak relativt små prosjekter hvor mindre entreprenører kan konkurrere om kontraktene. I sum vil en utbygging i størrelse 9 milliarder kroner også bety mye for næringslivet i regionen.

- Sammen skaper vi Norges beste byer!

Fakta om Bypakke Nedre Glomma: 

* Kommunene Fredrikstad og Sarpsborg er en del av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion i Nedre Glomma. Det innebærer at utfordringene knyttet til arealbruk og transport er felles. For å kunne stå best mulig rustet for å løse utfordringene er det viktig med et samarbeid mellom de offentlige aktørene

* Den første samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma ble inngått i 2011, og den gjeldende er den tredje i rekken.

* Bypakke Nedre Glomma er etablert som organisasjon for samarbeidet og brukes om alt arbeidet partene gjennomfører innenfor samarbeidsavtalen.

* Det jobbes mot et nullvekstmål ved å gjøre det enklere for flere å velge bort bilen, og heller reise med kollektivtransport, sykle eller gå. Dersom flere parkerer bilen vil det gjøre byene bedre å bo i. Det vil føre til mindre kø, trafikkstøy og støv, og gi mer plass og bedre byer for de som lever og bor her.  Sammen skapers byer for fremtiden; byer det er godt å reise, bo og leve i. 

 

Kontakt: Jostein Haug, daglig leder. Mail:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  Tlf 915 53 405 


Bypakke Nedre Glomma

  Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg

  913 53 405

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  www.bypakkenedreglomma.no

{/show}