Konkurranse om nye prosjekter for flere hundre millioner kroner

Det er nedgang i markedet for mange entreprenører i regionen, men nå kommer et stort lyspunkt. Allerede neste år skal det lyses ut kontrakter på anleggsarbeid for mange hundre millioner kroner i regi av Bypakke Nedre Glomma. – Her blir det mye å gjøre for mange lokale bedrifter, sier daglig leder Jostein Haug.

Bypakkas fase 1 er sluttført, mens fase 2 starter i januar 2024. Da blir det bompengeinnkreving i Sarpsborg og Fredrikstad, noe som settes i drift i midten av januar 2024. Hovedmålene for storsatsingen er:

Nullvekstmålet: I byområdene skal veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange

Nullvisjonen: Det skal ikke forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren

Bompengene skal brukes til å utvikle bedre veisystem og tilrettelegge nye broer for at flere kan sykle og gå - i tillegg til å styrke kollektivtrafikken og næringslivets transportbehov. Byggingen og forandringene i regionens infrastruktur vil pågå i mange år fremover.

Det er fire store prosjekter som inngår i fase 2:

Rv 22 Hafslund – Dondern                                      795 mill. kr

Fv 109 Råbekken – Torsbekkdalen                       4 096 mill. kr

Fv 118 ny bro over Glomma i Sarpsborg            2 952 mill. kr

Ny bro over Glomma i Fr.stad                            1 626 mill. Kr

Mindre prosjekter

Totalt skal det investeres 10,8 milliarder kroner i samferdselstiltak i og mellom de to byene. Beløpet inkluderer også en rekke mindre prosjekter, og arbeidet med disse er så vidt i gang. I 2024 skal det settes ut prosjekter for 400 millioner kroner, og her er det mange oppdrag å konkurrere om for både store og små entreprenører. Totalt i pakka er det mindre prosjekter for 1,5 milliarder kroner.

- Samtidig skal det investeres cirka 800 millioner kroner i prosjektet Hafslund-Dondern i Sarpsborg fra tidlig 2025 og ut anleggsperioden. Der er man allerede i gang med grunnerverv, planlegging og anbudsdokumenter. Vi regner med at mange lokale entreprenører vil vinne en del av anbudene og i tillegg sette ut underentrepriser til mindre leverandører i regionen, sier Jostein Haug. Han tror det vil bidra til å sikre mange arbeidsplasser de neste årene.

- Vi skal dessuten gjennomføre anbudsprosesser som gjør at også de små entreprenørene kan delta i anbudene og ikke bare være undertransportører for de store.

Viktig for næringslivet

Bypakke Nedre Glomma er godt i rute med både planlegging og gjennomføring av prosjektene i pakka. Regulering for fylkesvei 109 i Sarpsborg og Fredrikstad er vedtatt. Reguleringsarbeidet for fylkesvei 118, ny Sarpsbro, samt ny bro i Fredrikstad starter i 2024.

- Det er enorme investeringer forbundet med prosjektene. Mens byggingen av ny firefelts E6 fra Akershus grense til Svinesund kostet cirka 7 milliarder 2023-kroner, skal vi nå bruke 18 milliarder på samferdsel i Nedre Glomma de neste 10 årene. Det kommer til å bety mye for næringsliv, arbeidsplasser, byutvikling, næringsutvikling og folkehelse i mange år fremover, sier Jostein Haug. Han forklarer hvorfor ikke alle prosjektene kan settes i gang samtidig.

- Det er jo snakk om enorme prosjekter i det lokale samferdselsbildet. Vi kan ikke grave og bygge overalt samtidig, da vil alt stanse i regionen, og det nytter ikke. Det er neppe heldig for markedet hvis så mange prosjekter settes ut samtidig.

Tar innspill på alvor

Kostnadene i forbindelse med etablering av bomring rundt Sarpsborg og Fredrikstad har fått stort fokus, ikke minst i sosiale medier. Bypakke Nedre Glomma tar spørsmål og innspill på alvor og svarer, noe man kan lese på nettsiden bypakkenedreglomma.no

- Alle beregninger viser at næringslivet vil spare langt mer enn kostnadene forbundet med bompasseringer. Det er en begrensning i hvor mange bompasseringer som må betales i løpet av en måned. Når prosjektene står ferdig vil næringslivet spare langt mer på grunn av enklere og raskere veiforbindelser, der kollektivtrafikken har egne felt, rundkjøringene blir utvidet og infrastrukturen generelt sett blir bedre.

- For å dempe den økonomiske virkningen har vi gjort helt konkrete inngrep for næringslivet i betalingsstrukturen. Det er for eksempel gratis å passere bommene hvis du kjører en nullutslippsbil over 3,5 tonn, mens alle nyttekjøretøyer over denne vektklassen vil kunne kjøre i kollektivfeltene. Bieffektene av Bypakke Nedre Glomma vil også være positive med tanke på rekruttering av attraktiv kompetanse til hele regionen, sier Jostein Haug.

{show access="Kontaktinfo"}


Bypakke Nedre Glomma

  915 53 405
  www.bypakkenedreglomma.no