Knytter ingeniørene og landskapsarkitektene sammen

Sweco har nylig ansatt landskapsarkitekter som jobber tett med VA-ingeniørene. – Vi vil tilby best mulig løsninger, sier avdelingsleder Kirsti Hanebrekke.

På Lillestrøm har Sweco nylig ansatt to senior landskapsarkitekter som jobber tett sammen med VA-ingeniørene. – Vi vil etablere et tettere samarbeid for å tilby best mulig løsninger, sier avdelingsleder Kirsti Hanebrekke.

Vann- og avløpsingeniører og landskapsarkitekter jobber ofte sammen i prosjekt. Sweco på Lillestrøm ønsker å definere tydeligere og videreutvikle kompetansen i dette grensesnittet. Skader fra styrtregn har økt med 800 % siden 1990-tallet. Vi må derfor ta skjeen i en annen hånd og gjøre ting på nye måter.  LARK og VA-ingeniøren foreslår en blanding av naturbaserte og teknologiske løsninger for å møte framtiden med bedre klimatilpassing.

Byer og tettsteder trenger flere grøntområder som kan ta imot og drenere vann. Tak må bli grønnere og gatene må kunne fungere som vannveier når styrtregnet kommer. Det er mange spennende løsninger som LARK og VA-ingeniøren i samarbeid kan utvikle i tett dialog med kommune og næringsliv, sier Hanebrekke. Nylig vant Sweco en designkonkurranse i Time kommune, der de utarbeidet en løsning for håndtering av overvann i et eksisterende gateløp.

Sterkt fagmiljø

Sweco beregner volumer og konsekvenser av overvann i bygg- og anleggsprosjekter. Det involverer håndtering av små nedbørsmengder på overflaten som gjerne infiltreres i grunnen, større nedbørsmengder fordrøyes og forsinkes på overflaten og i bakken og ekstreme nedbørsmengder ledes trygt videre i åpne flomveier, samt prosjektering av nødvendig ledningsnett der det trengs. Sweco er involvert både i nye byggeprosjekter, bekkelukkinger og i eksisterende gateløp eller områder der det har vært problemer med overvann i perioder med mye nedbør. Oppdragsgiverne er både private utbyggere og kommuner. 

– Vi har alltid hatt et sterkt fagmiljø innen vann og avløp hos oss, men i de siste årene har prosjekter i forbindelse med håndtering av overvann har blitt stadig flere.

Spennende jobb

Med tanke på nåtidens kraftige regnskyll er dette et svært spennende område å jobbe med, sier gruppeleder Tore Leland-Try. Spesielt spennende er det når Sweco er med på å transformere uteområder med overvannsproblemer til grønne parker med vannspeil. 

– Kravet til kompetanse fra oppdragsgivere blir stadig sterkere. Sweco på Lillestrøm har som mål å være et sterkt faglig miljø med fokus på god kvalitet i sine leveranser innenfor vann og avløp på Romerike. Derfor har vi også rammeavtaler med de fleste kommunene på Romerike, legger Kirsti Hanebrekke til.

Trenger overordnede planer

Én av utfordringene ved utbygging av næringsområder i dag er mangelen på oversikt og evne til å se hele området under ett.

– Ved gradvis utbygging av hver enkelt aktør får de ansvar for å håndtere overvann på egen tomt, uten en helhetlig plan for hele området. De gode overvannsløsningene finner vi ved å tenke helhet for et større område. En løsning kunne vært at det settes av felles areal for behandling av overvann, men det krever at kommunen har en plan for dette, og her er det fortsatt mye å hente. En samkjøring kunne gitt en bedre totalløsning.


Sweco er en pådriver i kommunenes utvikling

Sweco på Lillestrøm har et av landets største og sterkeste fagmiljøer innen vann- og avløpshåndtering lokalisert på ett sted. Det gir dem en viktig rolle som pådriver. – Vår jobb er ofte å bidra til at kommunene kan realisere den veksten de ønsker seg.

Det er store utviklingsplaner i mange av kommunene på Romerike. I tillegg til et etterslep på vedlikehold og rehabilitering, skal mange nye byggeprosjekter gjennomføres.

– Det er gjort store investeringer i kommunenes ledningsnett tidligere, men mange av anleggene begynner å bli gamle og bør rehabiliteres. I tillegg er det for liten kapasitet på anleggene og distribusjonsnettet. Romerike er et stort pressområde mellom hovedstaden og hovedflyplassen, og kravene fra både befolkning og myndigheter blir stadig høyere. I dag forventer både innbyggere og kommuner sikker vannforsyning, god vannkvalitet og god leveringssikkerhet i nettet.

– Kommunene opplever også stadig strengere krav til rensing av det vannet de låner fra fremtidige generasjoner. Det skal helst leveres tilbake i samme stand. Sweco er involvert i alle faser i kommunenes prosjekter, helt fra overordnet planleggingsnivå, via skisseprosjekter, forprosjekter og detaljprosjektering til oppfølging i anleggstiden. Derfor spiller vi en viktig rolle i utviklingen, sier gruppeleder Tore Leland-Try.

Digitalisering 

Digitalisering er et nøkkelord når det gjelder utviklingen av VA-faget.

Teknologiutvikling og digitalisering vil føre til flere sensorer på ledningsnettet. Større tilgang på data gir oss en bedre oversikt over tilstanden på ledningsnettet, slik at vi skifter ut rett ledning til rett tid. Vi har et sterkt fagmiljø som kan bistå kommunene med å redusere investeringsbehovet, sier Leland-Try.

– Sweco er en pådriver i dette arbeidet og jobber både med prosjektering og planlegging på mer overordnet nivå for kommunene. Når vi jobber med planlegging, bruker vi gjerne vår modelleringskompetanse. Vi kan bruke avanserte datamodeller til å vise kommunen hvilken informasjon de kunne fått, hvis vi hadde hatt tilgang på flere data. Kommunene kan spare penger på dette over tid, men det krever investeringer, og da blir det straks vanskeligere å få gjennom, spesielt i de mindre kommunene, sier Kirsti Hanebrekke.

Ser sammenhenger

Som et viktig kompetansemiljø for utviklingen på Romerike, har Sweco Lillestrøm stor pågang. Derfor er de hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Det er stadig flere dyktige rådgivere på Romerike som ikke ønsker å pendle inn til Oslo og gjennom Oslo når de kan gjøre jobben lokalt i trivelige lokaler og arbeidsmiljø på Lillestrøm. Gjennom flere år og spesielt de siste tre årene har vi bygd opp en svært kompetent og solid gruppe innen VA og LARK fagene. 

– Vi ønsker fortsatt spesielt å styrke oss innen infrastruktur og geoteknikk. Vi har en rekke spennende og komplekse prosjekter på gang, og vår nye beliggenhet, like ved jernbanestasjonen i Lillestrøm, gjør oss lett tilgjengelige.  En av våre store styrker er at vi alltid er i nærheten av kundene og kjenner lokalsamfunnet godt. Det gjør at vi ser sammenhenger som ikke er åpenbare for alle, sier Hanebrekke.


Sweco Norge AS Lillestrøm

  Kanalveien 18, Lillestrøm

  67 12 80 00

  www.sweco.no

{/show}