Takst og verdianalyse gjør Multiconsult komplett

FREDRIKSTAD: Gjennom oppkjøpet av ProsjektForum i Sarpsborg styrket Multiconsult sine tjenester knyttet til verdianalyse og verdi- og skadetaksering.

Multiconsult er en foretrukket samarbeidspartner innen VA-prosjekter og alle miljømessige forhold knyttet til utbyggings- eller saneringsprosjekter. – Det er en billig investering, sier f.v.: Seksjonsleder for VA-teknikk, Fredrik Myhre Haugerud og spesialrådgivere Silje Røysland og Anders Gaustad ved seksjonen for SHA og miljøledelse.

Gjennom oppkjøpet av ProsjektForum AS i Sarpsborg i mars i fjor, styrket Multiconsult sine tjenester knyttet til verdianalyse samt verdi- og skadetaksering. Nå er Sarpsborg-kontoret fusjonert inn i selskapet, med en egen seksjon som har fått betegnelsen ”Takst og verdianalyse”, med Ole Øyvind Moen som seksjonsleder.

Med det kan Multiconsult nå bistå i bygge- og utviklingsprosjekter gjennom hele livsløpet – fra risiko- og verdianalyse i tidlig fase til riving og sanering.

Nye utfordringer

- Multiconsult som selskap har et annet nivå på sin portefølje enn ProsjektForum. Innfusjonering i Multiconsult har gitt vår seksjon et betydelig løft, både kompetansemessig, men også ressursmessig. Nå jobber vi med de største aktørene og de største prosjektene. Det gir oss mange spennende oppdrag og utfordringer, sier Ole Øyvind.

Han påpeker samtidig at seksjonen viderefører mange av de oppdragene ProsjektForum har hatt tidligere, som verditaksering for stat, kommuner og fylkeskommuner, taksering av eiendommer som eksproprieres, skadetaksering for forsikringsselskapene og ikke minst som hovedkoordinator for naturskader i regi av Norsk Naturskadepool.

Populær arbeidsgiver

Seksjonslederen har også for lengst registrert at Multiconsult har et svært godt renommé både i markedet og ved rekruttering.

- Særlig unge, nyutdannede ser på Multiconsult som en svært spennende arena, helt i front av den tekniske utviklingen. Det kommer godt med når vi nå skal ut og finne nye medarbeidere for å kunne håndtere den stadige veksten i oppdrag.

Viktig verktøy

Verdianalyser er et viktig verktøy for at utbyggere skal kunne ta viktige og riktige beslutninger når de står foran utvikling av prosjekter.

- Alt handler til syvende og sist om risiko og økonomi. Hva kan f.eks. tomten brukes til? Hva er verdien under ulike forutsetninger? Vi analyserer alle sider ved prosjektet for å få et riktig bilde av muligheter, begrensninger og økonomi, og samkjører dette med demografiske trender, forventet renteutvikling osv.

- I sum gir det et godt grunnlag for at byggherren skal kunne si ”ja, dette går vi for”, eller ”nei, risikoen er for høy”.


Din partner innen VA-anlegg

  • Bygg og anlegg
  • Samferdsel
  • Ledningsnett
  • Renseanlegg

Seksjon VAR-teknikk ved regionskontoret i Fredrikstad har sju rådgivere. Vi er en del av et stort fagmiljø med mange VAR-rådgivere på landsbasis. Multiconsult tilbyr konsulenttjenester og prosjektledelse innen alle typer VA-prosjekter, og påtar seg oppdrag innen både offentlig og privat sektor.

- Alle bygg og anlegg krever vann- og avløpshåndtering. Vi ønsker å komme tidlig inn i planlagte prosjekter og sørge for at de optimale løsningene blir valgt, og at de ledes og styres med tanke på framdrift, kvalitet og økonomi, sier seksjonsleder Fredrik Myhre Haugerud (- tidligere driftssjef vann og avløp for FREVAR KF.)

Har svarene

Hvordan er grunnforholdene? Hvor er det best å legge ledningsnettet? Hvordan er trykk og forsyningskapasitet? Hvordan skal overvannet håndteres? Kan man unngå å grave unødvendig ved å bruke ny teknologi?

- Det er mange spørsmål å stille. Vi har svarene, sier han.

Arbeidsområdet omfatter tidligfasevurderinger, detaljprosjektering av ledningsanlegg inkl. teknisk infrastruktur, modellering, utredninger og kommunalteknisk rådgivning

Fagmiljøet er det fremste i landet på metodisk undersøkelse og tiltaksplanlegging.

Bred kompetanse

Seksjonen kan vise til en rekke små og store en- og tverrfaglige prosjekter i regionen. Blant annet er de engasjert på de største samferdselsprosjektene i Nedre Glomma, med forskjellige utfordringer på VA og ikke minst overvannshåndtering.

- Overvannshåndtering er en viktig del av vårt fagområde, og som kommer tidlig inn i prosjekteringene i alle typer anlegg. Vi har merket et økt fokus på miljøvennlige og bærekraftige løsninger, og er alltid oppdatert på teknologien som finnes tilgjengelig, understreker seksjonslederen.


- Spør først, grav siden!

Det kan koste dyrt å sette i gang grunn- og rivearbeider uten å ha gjort en vurdering av om grunnen eller materialer kan inneholde forurensede helse- og miljøskadelige stoffer.

Multiconsult har spesialkompetanse på området, og reduserer risikoen for at det dukker opp fordyrende og forsinkende overraskelser i bakken eller bygningsmassen senere i prosjektet, og at alt skjer i tråd med lovverket. Det er en billig investering!

- Vi bistår blant annet ved oppføring og riving av alle typer bygg, opparbeidelse av boligområder og samferdselsprosjekter. Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, desto enklere er det å ha forutsigbarhet både i framdriften og kostnadsbildet sier spesialrådgiverne ytre miljø Silje Røysland og Anders Gaustad. Begge knyttet til seksjonen SHA og miljøledelse.

Redusert risiko

Også risikoen reduseres betraktelig for deg som byggherre.

- Før tomtekjøp anbefaler vi at vi gjør en gjennomgang av tomten hvor hovedfokuset er å avdekke tidligere eller nåværende aktiviteter som kan ha forurenset grunnen, gjennomfører undersøkelser for å estimere mengde og kostnad knyttet til håndtering av eventuelle forurensninger. Ikke sjelden er det forhold som bør inn i kontrakten mellom kjøper og selger. Vi kan også foreslå løsninger og bistå med myndighetskontakt og innhenting av nødvendige tillatelser.

Også riving av bygg krever riktig håndtering, og Multiconsults spesialrådgivere kan kartlegge om det er helse- eller miljøfarlige stoffer i materialene som for eksempel asbest, og sørger for at disse blir behandlet og deponert på en forsvarlig måte, i tråd med faren stoffene utgjør, og lovverket.

Gir deg det totale bildet

Vi kan også bistå til med å gjennomføre lovpålagte risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) i utbyggingsprosjekter, og bistå byggherre med rådgivning og prosjektering i forhold til øvrig miljøregelverk, som for eksempel hensyn til viktige naturområder i en utbygging.

- Er det eksempelvis nærliggende områder med rødlistearter, krever det egen behandling, minner de om.


Ny leder av LINKs Fredrikstad-kontor

Da LINK arkitekturs Team Fredrikstad skulle ansette ny leder, sto Kennet Hald øverst på ønskelisten. 1. februar var han på plass for sin nye arbeidsgiver.

- Jeg blir alltid trigget av utfordringer, og følte at denne jobben var et riktig steg for meg. Her kan jeg utvikle både kontoret og meg selv i et dynamisk og fremtidsrettet miljø med sterkt fokus på kvalitet og bærekraft, sier han.

- Det var veldig smigrende å bli kontaktet, og jeg har blitt tatt svært godt i mot, legger han til.

Vokser stadig

LINK arkitektur er et heleid datterselskap av Multiconsult ASA, og avdelingene i Fredrikstad er samlokalisert i Storgata 35. Det lokale arkitektkontoret er i stadig vekst, og nærmer seg nå 20 ansatte.

Ressursen er spesielt rettet mot prosjektutvikling, boligbyggeri og skoleprosjekter, med Østfold, Follo, Telemark og Agder-fylkene som primære nedslagsfelt. Gjennom mange år har de opplevd stort oppdragspågang i hele Oslofjordregionen.

Gjort seg bemerket

Kennet har for lengst gjort seg bemerket i Fredrikstad i form av sin faglige smartness og estetiske sans. Signalbygg som Wilberg Atrium, Litteraturhuset og nabobygget Storgata 5, har han vært med på å prege – da som ansatt hos Griff arkitektur.

Han er ikke i tvil om at regionen har store muligheter for å kunne øke attraksjonen ytterligere i årene framover, og med det lokke til seg nye næringsetableringer og bosettinger.

- I dag venter ”alle” på ny jernbanetrasé. Når den er på plass, vil det utløse svært stor byggeaktivitet både i offentlig og privat regi. Den utviklingen blir gjerne vi i Link arkitektur en del av!