Å forebygge konflikter er ofte en god investering

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har de siste årene gradvis økt fokuset i retning spesialisering knyttet til de fagområder næringslivet etterspør.

To mørkkledde kvinner i en elegant resepsjon
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co yter juridisk bistand for næringslivet, det offentlige og privatpersoner. Advokatene og partnerne Kristin Kolstad Hansen (t.v.) og Kjersti Andreassen Aas.

Målet er å gi god juridisk rådgiving, og advokatkontoret har erfart at det kan spare partene for kostbare og ressurskrevende saker for domstolene.

 – Utgangspunktet er alltid å løse sakene med lavest mulig konfliktnivå, men er det nødvendig går vi også gjerne i retten, sier advokatene og partnerne Kjersti Andreassen Aas og Kristin Kolstad Hansen.

Oppdragsmengden har vært gradvis økende gjennom mange år, parallelt med at stadig flere næringslivsaktører har blitt klar over at Ytterbøl & Co er et fullgodt og rimeligere alternativ til de store advokatkontorene i Oslo. Selskapet teller i dag 22 ansatte, hvorav 17 advokater har spesialisert seg innen ulike fagområder.

Med våre tre kontorer i henholdsvis Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, er det i Østfold tyngdepunktet av oppdragene ligger. Samtidig får vi stadig nye klienter både i Oslo-regionen og i Vestfold – gjerne etter at vi er blitt anbefalt av fornøyde kunder, motparter som har lagt merke til at advokater utenfor hovedstaden også kan levere spesialiserte tjenester, eller etter henvisninger av regnskapsførere og revisorer.

Med gode, digitale kommunikasjonsmuligheter, er vi ikke lenger like avhengig av å møtes fysisk i et hvert møte. Det utvider jo vårt nedslagsfelt vesentlig!

Styrket entrepriseavdelingen

Det er ingen hemmelighet at konfliktpotensialet er spesielt stort i bygg- og anleggssektoren. Det skyldes ofte at det er store verdier innblandet, kompliserte og langvarige kontrakter og stram fremdrift. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har derfor vært bevisst på å styrke entreprise-avdelingen de siste årene.  I dag teller de hele fem advokater som primært jobber med dette fagfeltet.

Vi bistår byggherrer, entreprenører, rådgivere og konsulenter både i oppstarten av prosjektet, under gjennomføringen og i tvistesaker, sier Kjersti Andreassen Aas, som har bygg- og entrepriserett og offentlige anskaffelser som sine spesialområder.

De faste klienter er først og fremst entreprenører, men også noen byggherrer som de bistår løpende med kontraktsgjennomgang.

 Vi har erfaring med at vi da klarer å belyse en rekke viktige punkter i kontrakten som er uklare, innebærer unødvendig risiko og som kan reguleres på en bedre måte. I noen tilfeller er vårt viktigste bidrag å gjøre prosjektorganisasjonen kjent med hvilke punkter i de kontrakten de nå må være særlig oppmerksomme på.    

Vil forebygge konflikter

Også under gjennomføring av byggeprosjektet, er Ytterbøl & Co tett på klienten i tilfelle det skulle oppstå tvistepunkter.

 Et prosjekt løper ofte over både ett og to år, og ikke sjelden oppstår det endringer underveis. Da fungerer vi som rådgivere for å sikre klientens rettigheter og interesser. Det er hyggelig å registrere at de fleste kommer tilbake også i neste prosjekt de er involvert i, som forteller at vi utgjør en trygghet og en verdi for våre klienter og samarbeidspartnere.

For å kunne forebygge potensielle konflikter, ønsker advokatfirmaet å komme så tidlig inn i sakene som mulig. Dette kan være avgjørende for å sikre at partens rettigheter ivaretas best mulig. Ofte kan uenigheter løses underveis i prosjektet, slik at man unngår tvister i forbindelse med sluttoppgjøret.

 I tillegg til at det øker mulighetene for å finne en minnelig løsning begge parter kan leve godt med, er det viktig å komme tidlig inn i prosessen dersom saken skulle havne i retten. Mye handler selvsagt om jus, men kunnskap om faktadelen er helt avgjørende når saken skal prosederes, påpeker hun.

Ytterbøl & Co har lang erfaring med alle de juridiske standardkontraktene innenfor bygg og anlegg, og Kjersti anbefaler at disse benyttes i størst mulig grad.

 Standardkontraktene fanger opp de aller fleste forhold og fordeler risiko og forpliktelser mellom partene på en balansert måte. Og når alt går på skinner i prosjektet, er det som regel ingen uenigheter. Det er når det oppstår endringer og avvik underveis i byggeprosessen at konfliktrisikoen stiger. Det er da vi ønsker å være en god støttespiller som allerede kjenner kontrakten og prosjektet godt.

Skatteoptimalisering

Kristin Kolstad Hansen har spesialisert seg innen selskaps-, skatte- og avgiftsrett. I praksis handler mye om temaer som skatteoptimalisering, omorganiseringer og transaksjoner, og kundene strekker seg fra små bedrifter til store konserner.

I tillegg til løpende skatte- og avgiftsrådgivning, tilbyr advokatfirmaet bistand med planlegging og gjennomføring av blant annet omorganiseringer, kjøp og salg av selskap og virksomhet, generasjonsskifter og andre transaksjoner.

Et typisk oppdrag kan være et familieselskap hvor mor og far vil ha hjelp til å sikre en best mulig overdragelse av virksomheten til barna. Etablering av holdingstruktur er det også mange som ønsker. Har man et holdingselskap kan man utsette skatten på aksjegevinster og utbytte til man tar ut pengene til seg som privatperson.

Det er et omfattende og regelverk på skatte- og avgiftsområdet, og det er svært viktig at ting gjøres i tråd med «boka». Først og fremst for å sikre at man ikke får en skattesmell i etterkant, men også for å unngå å betale unødvendig mye skatt.

Hun påpeker at hun i disse dager også bistår mange private med skattemessige problemstillinger.

 I dag er det lagt til at det er opp til at man skal innrapportere alt selv og mange er usikre på hvordan man skal beregne og rapportere for eksempel gevinster ved salg av fast eiendom eller formue i utlandet. Da er det greit å få bistand fra en fagperson før skattemeldingen sendes inn.

Blir du tatt ut til kontroll, så kan skattemyndighetene i verste fall endre skattefastsettelsen 10 år tilbake i tid.

Bredt fagområde

I tillegg til de nevnte fagområdene, har Ytterbøl & Co spesialkompetanse innen arbeidsrett,  arv og generasjonsskifte og fast eiendom.

Har du behov for å snakke med en advokat, ta gjerne kontakt for en uformell prat ... men ikke drøy helt til konflikten er en faktum. Husk at det er enklere å forebygge enn å reparere!