Hva betyr det å sitte i et styre?

Det å påta seg et styreverv er spennende, men det medfører et stort og omfattende ansvar.

Vidar Andersen, partner i Concepta Partner gir tips og veiledning om et styres ansvar, virksomhet og rolle.
Vidar Andersen, partner i Concepta Partner gir tips og veiledning om et styres ansvar, virksomhet og rolle.

Det å påta seg et styreverv er spennende, men det medfører et stort og omfattende ansvar.

De som sier ja til å sitte i et styre - vet de hvilket ansvar, oppgaver og plikter de sier ja til? 

De selskapene som jobber godt i styret, som prioriterer de riktige sakene, som har riktig sammensatt kompetanse og som skaper god struktur, vil oppnå bedre resultater på sikt enn de som kun har proformastyrer.

I dag er det ca. 1.000.000 norske selskaper registrert i Foretaksregisteret, hvorav ca. 340.000 er aksjeselskaper. Felles for alle aksjeselskaper er at det skal velges et styre – aksjeloven tillater styrer å ha bare ett medlem, jfr. Aksjeloven § 6-1, men de selskaper som forstår at et bredt sammensatt styre er en ressurs for selskapet, har større muligheter for å lykkes. 

Styrets ansvar og oppgaver

Styret er selskapets øverste ledelse. Styrets overordnede hovedoppgaver er å forvalte og føre tilsyn med virksomheten, men hva konkret ligger det i disse oppgavene?

Styrets oppgaver er blant annet regulert i Aksjeloven § 6-12 og § 6-13. Styret skal selv ha en aktiv rolle som selskapets ledelse. Dette setter store krav til sakene som styret skal behandle i møtene og ikke minst informasjon som legges frem for styret av daglig leder. Jeg har to hovedregler:

  1. Daglig leder er ansvarlig for at styret lykkes med sine oppgaver og sitt ansvar
  2. Samspillet og rolleavklaringer mellom styret og daglig leder må være avklart

Styreansvar

Styret har et stort og omfattende ansvar. Det er vel ikke noe begrep som er så negativt ladet som styreansvar når det gjelder arbeidet i styret. Styreansvaret er individuelt, personlig og ubegrenset. Det er heller ingen begrensning i hvem som kan gjøre et erstatningsansvar gjeldende.

Faktum i dag er at det er en økning i antall erstatningskrav rettet mot styret og styremedlemmer for påstått brudd på deres plikter. Det er mer fokus på profesjonelt styrearbeid og det kan ha skapt økte forventninger til styremedlemmenes kompetanse, aktsomhetsvurdering og utførelse av styrearbeidet. 

Etter aksjeloven kapittel 17 så fremgår det bl.a at det er noen vilkår for at krav om erstatning kan gjøres gjeldende mot et styre:

  • Ansvarsgrunnlag
  • Økonomisk tap
  • Årsakssammenheng

Før man påtar seg et verv som styremedlem i et aksjeselskap bør man derfor reflektere over hva det innebærer av ansvar, plikter mv. Jeg vil også anbefale styreansvarsforsikring uansett type styreverv du måtte ha. Normalt må en styreansvarsforsikring tegnes for hele styret, men en individuell ansvarsforsikring kan også tegnes. Styreansvarforsikring er en formuesforsikring som skal begrense styremedlemmets personlige risiko ved å dekke styremedlemmets potensielle økonomiske ansvar.

Styrets overordnede hovedoppgaver er å forvalte og føre tilsyn med virksomheten. Hva konkret ligger det i disse oppgavene, og hva sier Aksjeloven om forvaltningsansvaret i § 6-12 og tilsynsansvaret i § 6-13?

Forsvarlig organisering

Styret må sørge for forsvarlig organisering av selskapet, og i dette ligger det at styret skal påse at daglig ledelse er god. Én av styrets viktigste oppgaver er å tilsette og avsette daglig leder. I denne sammenheng skal det også nevnes en av mine hovedregler som gjelder i forbindelse med daglig leder:

Det er daglig leders ansvar at styret lykkes med sine oppgaver.

Videre må styret påse at det er tilstrekkelig personell, i dette ligger det at oppgaver og mengde samsvarer med den «personellkapasiteten» som er i virksomheten i dag. Kvalifisert personell går på at man har rette vedkommende på riktig plass i organisasjonen. Klare retningslinjer og instrukser er langt mer enn arbeidskontrakt eller stillingsbeskrivelse.

I større selskaper må det overlates til administrasjonen selv, under ledelse av daglig leder, å stå for den nærmere organisering av selskapet. Det er imidlertid styrets plikt å gripe inn om daglig leder ikke gjennomfører dette på en forsvarlig måte.

Fastsette planer og  budsjetter

Styret er lovpålagt å utarbeide planer og budsjetter. Planer er å forstå slik at det skal utarbeide strategiplaner og handlingsplaner. Strategiplanen er gjerne for to til fire år. De kan ofte være lenger også, men kommer veldig an på type virksomhet m.m.  Handlingsplan er budsjettet for kommende år. Loven fastsetter ikke nærmere krav til virksomhetsplanen og budsjettets form, innhold og tidshorisont, men forutsetter at styret selv påser at planleggingen og budsjetteringen tilpasses arten og omfanget av virksomheten i det enkelte selskap.

Fastsette budsjetter 

Styret må enes om en visjon, verdier og måle områder for selskapet, samt definere verdidriverne som tar selskapet videre. Her har styret en svært viktig oppgave, og det anbefales at det avsettes tilstrekkelig tid til å få opp gode retningslinjer for videre utvikling. Handlingsplanene er å forstå å sette inn mål og tidsangivelse for gjennomføring av disse.

Alle styrer fatter beslutninger og vedtak og det eneste som er sikker på dette området er at alle beslutninger og vedtak har en økonomisk konsekvens, dette skal utformes i et budsjett. Det står ikke benevnt noe i loven om detaljer og innhold i budsjettet, men det bør etterstrebes å utarbeide et detaljert budsjett som inneholder resultat, investering og likviditet. 

Holde seg orientert

Styret har en svært viktig oppgave her, økonomi er både historie, fremtid og analyse. Et styre kan ikke si at "vi visste ikke …", "vi var ikke orientert …" , "vi trodde at …".

Styret har en aktivitetsplikt til å søke informasjon hvis de ikke mottar økonomisk informasjon. Styret skal påse at daglig leder orienterer om den økonomiske stillingen minimum hvert tertial. Da skal det orienteres om både resultat, balanse og likviditet. Det er ikke noe krav om at rapporteringen fra daglig leder skal være skriftlig, men dette anbefales og skal også fungere som dokumentasjon. 

Styret iverksetter de undersøkelser som er nødvendige. Hvis styret eller et medlem ønsker en nærmere redegjørelse, så er de i sin fulle rett til å få dette gjennomført. Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Ofte blir f.eks. revisor eller andre også satt på som ressurser, hvis det skulle være behov for dette.

Hvordan skal dette med tilsynsansvaret forstås og etterleves?

Føre tilsyn med den daglige ledelsen og foretakets virksomhet for øvrig

Det er ikke styret selv som står for selskapets daglige drift. Den må utøves av daglig leder/ledelsen, men styret skal passe på (føre tilsyn med) at daglig leder gjør dette på best mulig måte og etter de instruksene styret har gitt.

Utarbeide instruks for daglig leder

Å opprette en instruks for daglig leder kan være et smart grep å ta for styret, da synliggjøres forventninger og krav mellom partene. Styreinstruks er noe annet, men lovpålagt hvis antall ansatte overstiger 30 årsverk.

Avtaler mellom aksjonær – eneaksjonær

Hvis selskapet bare har én aksjonær, skal styret sørge for at det utarbeides en avtale mellom selskapet og aksjeeier.

Tilsette/avsette daglig leder 

En av styrets viktigste oppgaver er å ansette daglig leder. Vedkommende må sees på som en "trener for et fotballag" og må få maksimalt ut av laget hver eneste dag. Det må settes sammen et team som oppnår resultater og vinner kamper. Til det må daglig leder ha rett spillermateriale i form av kompetanse og ferdigheter, og hver spiller må ha klare instrukser og føringer for sin rolle på laget. 

Den kanskje viktigste oppgaven et styre har, er å skape/synliggjøre verdier for eierne. Dette må styret få til gjennom samarbeid med virksomhetens administrasjon og eiere. Ideelt sett er det jo slik at styret kommer inn mellom eierne på den ene siden og virksomhetens ledelse på den andre. Styret er satt for å ivareta og forvalte eiernes interesser. Et slikt styre vil fremstå som "et verdiskapende styre", og vil trenge aksept fra eiere og ledelsen for at det er de som har det overordnede ansvaret for at virksomheten lykkes.

Styrets oppgaver og plikter kan oppsummeres i fire hovedpunkter:

  • Forvaltning av virksomheten
  • Tilsyn av virksomheten
  • Forsvarlig egenkapital
  • Likviditet og videre drift

Styrets funksjon er å fastsette resultatmål for, behandle planer for og overvåke anvendelse av virksomhetens ressurser.


Artikkelen er skrevet av Vidar Andersen, som er partner i Concepta Partner AS. Han jobber med økonomi og er rådgiver for styrer og daglige ledere, er en aktiv foredragsholder, samt forfatter av flere styre- og økonomihåndbøker. Andersen vil gjennom flere artikler dele gode råd og tips til hvordan organisere et godt styrearbeid og øke profesjonaliteten i styret.


StyreAkademiet Østfold er en forening som arbeider for godt og konstruktivt styrearbeid. Foreningen har en styrepool med gode og kompetente styreledere og styremedlemmer som er åpne for styreoppdrag i små og store bedrifter.

Ta kontakt om du ønsker å bli medlem, eller om du ønsker å fylle på ditt styre med eksterne ressurser. Du finner mer informasjon om StyreAkademiet Østfold på www.styreakademietostfold.com.

Vi arrangerer kurs i praktisk styrearbeid i Sarpsborg 13. mai

Kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. om du ønsker informasjon om kurset.


Klikk en emneknagg for å lese mer: