Praktisk styrearbeid for SMB-bedrifter

Verdiskapende og praktisk styrearbeid hva innebærer det og hvordan skal dette praktisk organiseres og gjennomføres. Gode forberedelser og styrepapirer danner grunnlaget og forutsetninger for et godt styremøte.

Vidar Andersen, Concepta Partner
Vidar Andersen, Concepta Partner

Verdiskapende og praktisk styrearbeid hva innebærer det og hvordan skal dette praktisk organiseres og gjennomføres. Gode forberedelser og styrepapirer danner grunnlaget og forutsetninger for et godt styremøte.

Er det lovpålagt å lage årsplaner, hvor mange styremøter må avholdes, hva skal styreprotokollen inneholde og hvor lenge skal denne oppbevares? Hvilke strategispørsmål skal vi stille? Har vi riktig kompetanse i styret for å løfte frem de aktivitetene som bidrar til verdiskapning. Dette er bare noen av flere spørsmål jeg ønsker å dele i denne artikkelen som tar for seg praktisk styrearbeid.

Årsplan må lages

Det står ingenting i loven om at det skal utarbeides en årsplan, heller ikke over antall styremøter som skal gjennomføres. En årsplan bør utarbeides, da det i forvaltningsansvaret står omtalt at det skal utarbeides planer og budsjetter. Antall styremøter som ønskes gjennomført er selvsagt opp til virksomheten selv å beslutte, men min anbefaling er at det bør være 3–6 møter og en strategisamling, hvis det er en virksomhet med viss aktivitet og omfang. En del av dette planarbeidet er å få opp de riktige sakene på rett tid i året. God planlegging av styrearbeid, øker forutsetningen for å lykkes bedre i arbeidet. Flere virksomheter sier de utarbeider årsplan, men de avtaler kun dato og tid for møte, det er ikke en årsplan.v

Det er opp til virksomheten selv å bestemme hvilke saker som er viktige å definere, men prioriter de saken som er lovpålagt og som er viktige for utviklingen og verdiskapningen i selskapet. 

Styrets hovedoppgaver kan defineres i 

  • Kontrolloppgaven
  • Strategioppgaven
  • Organisering
  • Egen/evaluering  

Klargjør forutsetninger for styrearbeidet

Styreinstruks er kjøreregler for hvordan man skal gjennomføre styrearbeidet. Selskaper hvor de ansatte er representert i styret, er det lovpålagt at styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Det anbefales å etablere en instruks for alle styrer, uavhengig om det er ansattvalgte i styret eller ikke. Fanebestemmelsen er aksjeloven § 6–23. 

Styreinstruksen kan dog ikke påby behandlingsmåter som er i strid med loven. Jeg anbefaler alle virksomheter uansett selskapsform, ansatte i styret eller ikke start arbeidet med å lage en instruks for styret. En styreinstruks for selskapet vil skape struktur, avklare forventninger og økt effektivitet for alle involverte i styret.  

Det er styret selv som beslutter styreinstruksen, denne har ingenting med eiere eller aksjonærer å gjøre.

Rammene for et godt styremøte

En viktig sak er selvsagt gode styrepapirer og saksforberedelser for å få gode styremøter og et godt styrearbeid. Selve saksbehandlingen og strukturen det legges opp til i forkant av, under og etter styremøte er noe som styret og administrasjonen må ha en felles forståelse av. Det er styreleder og daglig leder som er ansvarlig for forberedelser som skal gjøres til styremøtene.

Fokuser på følgende i forbindelse med å skape gode styrepapirer:

Mal for innkalling/agenda

Etabler en god mal for innkalling, hvor deltakere og tittel står, tid, sted, varighet, samt hvem som han ansvaret for de ulike sakene på agendaen. Få frem hvilken type sak som skal diskuteres. Er det en orientering, oppfølging, beslutning, diskusjon eller eventuelt sak.

Kriterier for hva som er styresak

Diskuter hvilke saker som hører inn under styret, avstem mot styrets årsplan. Tiden styret sitter fysisk sammen er begrenset i de fleste selskaper, bruk da tiden effektiv og vær klar på skille mellom hva som er styresaker og administrasjonssaker.

Mal for sakspapirer som skal sendes ut

Ofte kan det være mange styresaker som sendes ut, det medfører betydelig arbeidsinnsats fra styrets side med tanke på forberedelser og mange saksdokumenter å sette seg inn i. Sørg for at styret får sakene godt forberedt fra administrasjonen med forslag til vedtak. Et tips her er å etablere en god rutine eller mal, hvor styresaken som kan være en beslutningssak blir beskrevet på en - A 4 side, hvor det er en kort oppsummering eller sammendrag om saken og forslag til vedtak.  Alle saker som krever vedtak – og eller beslutning skal fremlegges med forslag til vedtak.

Tidsfrist for utsendelse av styrepapirer

Det er ingen lovregulerte krav til tidsfrister for utsendelse av styrepapirer. Et godt råd er at styrepapirer er sendt ut eller gjort tilgjengelig minimum 7 dager før styremøtet. Dette for at styret kan planlegge og skape gode forberedelser til styremøtet.  Tidsfrister til innkallingen kan også inntas i en styreinstruks.

Mal for styreprotokoll, utsendelse, vedtak og tilførsel 

Det er lovpålagt at det skal føres styreprotokoll. Det er styreleder som er ansvarlig for at dette blir gjort, men kan selvsagt delegere dette til andre i styret, daglig leder eller eventuelt styresekretær.  Aksjeloven § 6-29 er fanebestemmelsen her.

Det skal bemerkes at styreprotokollen er det eneste beviset for at styremøtet har funnet sted. Uten styreprotokoll kan det ikke dokumenteres at styremøter er avholdt.

Retningslinjer for strategiarbeidet

Strategi i styret må være en prioritert oppgave for alle selskaper. Strategiarbeid krever også kompetanse i styret om å stille de riktige spørsmålene.

Overordnet strategiarbeid og strategibeslutninger er og blir en styreoppgave. I praksis betyr dette at eierne gjennom styret setter noen mål og premisser, men at det er daglig leder og administrasjonen som utarbeider selve strategidokumentet og fremlegger for vedtak i styret. 

Gode prosesser i styret bør alltid starte med å få frem de mest relevante spørsmålene.

De grunnleggende strategispørsmålene vil alltid være:

  • Hva er dagens situasjon – nå analysen- hvor står vi i dag? 
  • Hvordan ser fremtiden ut og hvilke mål har vi – klarer vi å gjøre disse målbare? 
  • Hvordan skal vi komme dit, selve strategien – hvordan avstemme underveis?

Prioriter strategiarbeidet og sørg for at dette kommer jevnlig opp på styrets agenda. Vær tydelig på målsetninger og de konkrete målbare krav som selskapets stiller til seg selv ved gitte tidspunkter. For å lykkes med dette så må det lages en handlingsplan som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å kunne nå de fastsatte målsettinger. Dette vil kunne kreve prioritering og ikke minst lederskap i forhold til gjennomføringsvilje og evne.

Det å få til en god strategiprosess er en av styrets viktigste oppgaver. 

Styresammensetningen

Det er ikke en lovpålagt oppgave å evaluere eget styre, men en av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at det er sammensatt på best mulig måte, slik at verdiskapningen står i fokus. Aksjonærene/eierne skal se på styret som en ressurs og må ha tilstrekkelig søkelys på det å få et riktig sammensatt styre. Et styre skal skape verdier for virksomheten de representerer, da må dette starte med riktig sammensetning av styret.

Styret er ansvarlig for en virksomhets verdiskapning og styrearbeidet må legges opp ut fra det, og det finnes ikke én best måte å utvikle styrearbeid på. Styret må forstå virksomhetens sterke og svake sider, og sørge for at styret og styrearbeidet legges opp slik at det bidrar til verdiskapning. Styremedlemmene må også være bevisst den type virksomhet de arbeider i og de overordnede mål som virksomheten har. Evaluer eget arbeid og styresammensetningen årlig. 

Hovedformålet med en evaluering er at styret skal søke å komme frem til enighet om nåværende praksis og tiltak som er nødvendige for å endre denne til den ønskede praksis.

Et godt sammensatt styre er en ressurs, sørg for at dette gjelder for eget styre. 

Styrearbeid handler om verdiskapning.

Lykke til!


Styreakademiet Østfold

  Toldbodbrygga 2, 1606 Fredrikstad

  901 35 511

  www.styreakademietostfold.com

{/show}