Regional samskapingsarena med resultater

Allerede et par år etter at Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold ble etablert i 2016, ble det slått fast at det var liv laga for den regionale arenaen for samskaping. Hittil er 16 prosjekter gjennomført.

Trine Moe er prosjektleder for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.

– Det unike med Partnerskapet er at det samler aktører fra det offentlige, næringslivet, virkemiddelapparatet og akademia, for å bidra til et mer samlet, tydelig og kraftfullt Østfold, slår prosjektleder Trine Moe fast.

Når Partnerskapet ble etablert flyttet folk til trivelige Østfold av flere grunner, men mens befolkningsveksten var stor, økte ikke antall arbeidsplasser tilsvarende.

– Den ubalansen er ikke bærekraftig. For å løse dette må vi samarbeidet. Derfor ble partnerskapet etablert. Arenaen skal tilrettelegge for utvikling, innovasjon og samhandling, ved å rive ned barrierer, koordinere og styrke ressurser, sier Trine Moe.  

Bredde gir gode mulighet for framtiden

Hovedmålet er å øke jobb- og verdiskaping med bærekraft som konkurransefortrinn i Østfold.

– Én av styrkene til næringslivet i Østfold, er at det er bredt sammensatt, mener Trine Moe.

– Fremdeles er det et industrifylke, og industrikompetansen har gjort oss innovative og omstillingsdyktige. Sarpsborg er et eksempel på det. I Indre Østfold finnes en sterk primærnæring. Vi har gode og bærekraftige forskningsmiljøer og bedrifter med satsing på sirkulærøkonomi, logistikk, IT-teknologi og AI som gir gode muligheter for framtiden. Moss, Halden og Øra-området viser vei her.

Har allerede oppnådd mye

– Fra oppstart av Partnerskapet i 2016 og til nå, har vi gjennomført over 16 prosjekter. Det første jeg vil nevne er «Filmlocation Østfold». De jobber med å få flere film- og TV-produksjoner hit. Vi krysser fingrene for at Studio City Norway blir etablert, sier Trine Moe.

– Mulighetsriket er et samarbeidsprosjekt med SpareBank 1 Østfold Akershus, hvor vi har fortalt om næringslivet i Østfold – og har utdannet 24 nye Østfold-ambassadører.

– Vi ga dem kunnskap og kompetanse til å fremsnakke Østfold. De produserte blant annet podkaster, videoer og historier som ble delt på sosiale medier, forteller Moe.

To nettverk

Partnerskapet har også jobbet med to nettverk. Det ene er «Nettverk for Kompetansetilflyttere», som gjennomføres av Halden kommune.

– De fleste bedrifter vet hvor dyrt det er å rekruttere – særlig høykompetanse. Derfor er det viktig at menneskene som flytter hit trives bra og blir værende, mener hun.

Nettverket er et prosjekt som skal bidra til at bedriftene lykkes med å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse. Samtidig er det viktig at tilflytterne trives og blir integrert i lokalsamfunnet. Målet er at de skal bli boende i regionen.

Ønsker å vokse

– Det andre nettverket er «Nettverk for ambisiøse bedrifter». Dette prosjektet gjennomføres av Fredrikstad Næringsforening, og jobber med bedrifter som har ambisjoner om høy vekst, forklarer Moe.

Ved å utfordre bedriftene til å gjennomgå en strategiprosess med mål om en årlig vekst på 20 prosent, vil Fredrikstad Næringsforening utløse aktiviteter i bedriftene, som vil gi kunnskap og erfaring i å lede bedrifter i vekst.

Et felles mål

Partnerskapet består av 23 partnere. Her er grunnene for å delta, som noen av dem gjerne vil framheve:

– Fylkeskommunen har et mandat til å jobbe med næringsutvikling på et overordnet plan. Vi ønsker at dagens næringsliv utvikler seg, og at det skapes nye virksomheter. Det gir mangfold og flere arbeidsplasser. Det kan oppnås med et tett partnerskap med aktører i kommuner, regioner og næringsforeninger. Sammen er vi sterkere. Den enes utvikling blir som regel bra også for andre. Samarbeid vil løfte hele regionen og tiltrekke seg investeringer, kapital og kompetanse, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd i Viken fylkeskommune og leder i Partnerskapet.

– Verdifull innsikt

– Dette er en arena der vi kan enes om en retning og felles prioriteringer på tvers av kommunene. Ved å samarbeide over tid skapes gode relasjoner og tillit til hverandre. Det blir lettere å se hverandre som samarbeidspartnere – og ikke konkurrenter. Vi må se muligheter fremfor barrierer. Slik kan vi tenke større, ha et fokus som løfter hele regionen og dermed Norge – også i en internasjonal sammenheng, påpeker Kristin Willoch Haugen, direktør i Innovasjon Norge, Oslo Viken.

– Vi er med, fordi vi har et ansvar og et ønske om å bidra i utviklingen av norsk næringsliv. Det har høy prioritet hos oss å bidra inn i Partnerskapet. Vi får verdifull innsikt i de utfordringer og muligheter i regionen, som vi kan ta med videre i våre innovasjonpolitiske innspill til nasjonale myndigheter. Samtidig bidrar vår deltagelse til at våre tilbud innenfor kompetanse, kapital og nettverk i inn- og utland, blir bedre kjent blant de aktørene som kan ha stor nytte av det.

– Denne gjensidige utvekslingen av informasjon, gjør at vi også identifiserer de utfordringene og manglene som finnes, og om det er ting som faller mellom flere stoler. Slik kan vi koordinere oss bedre og bli i stand til å drive mer effektiv og god næringsutvikling, fortsetter hun.

– Mye å vinne

– Partnerskapet er viktig for at vi skal trekke sammen mot et felles mål, og unne hverandre å lykkes. Det bygger tillit, kunnskap, forståelse og gode relasjoner. Skal vi lykkes så må vi rett og slett samarbeide. Partnerskapet er en slik arena. Vi er med, fordi dette er viktig for vårt næringslivsarbeid, og for å nå våre samfunnsmål, forklarer ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje.

–  Dette er en svært viktig arena for å dele erfaringer, knytte kontakter og iverksette prosjekter for å sikre fortsatt verdiskaping for næringslivet i Østfold. Næringslivet i Østfold, akademia og det offentlige har mye å vinne på en mer effektiv og bedre samhandling. Partnerskapet er nettopp en slik arena, sier Jon-Vidar Knold, seniorrådgiver i NHO Viken Oslo.

– Vi representerer cirka 2.000 medlemsbedrifter i Østfold. Vi får tilbakemeldinger om at det ofte er krevende å komme i kontakt med det offentlige og akademia. Bedriftene løfter ofte frem viktigheten av offentlig-privat samarbeid, og er næringslivets forlengende hånd inn i Partnerskapet.

Skape arbeidsplasser

– For oss i LO er Partnerskapet viktig, for å stå sammen om å skape trygge, sikre og inkluderende arbeidsplasser for alle i Østfold, sier Ulf Lervik regionleder i LO.

– Det er i samarbeid og i fellesskap vi nå skal bygge nye Østfold. En forutsetning for å lykkes er ett godt partssamarbeid på arbeidsplassene, samt ett godt trepartssamarbeid mellom organisasjonene til arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene. Vi må jobbe sammen for positiv utvikling og vekst i Østfold. 

Lise Westly, avdelingsdirektør i samfunnsenheten ved NAV Øst-Viken, påpeker at Partnerskapet arbeider for økt verdiskaping og sysselsetting.

– For å lykkes med å skape flere arbeidsplasser og øke sysselsettingsgraden i Østfold, er det nødvendig at næringsliv, det offentlige og akademia jobber tett sammen. For oss er Partnerskapet et viktig virkemiddel og samhandlingsarena, for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv som hjelper flere ut i arbeid.


Partnerskap for Næringslivet

Fylkeshuset i Sarpsborg
  915 12 383
  www.partnerskapet.no

{/show}