Vi må lære sammen – og raskt

Det er et vedvarende gap mellom den kompetansen næringslivet i Østfold trenger og den kompetansen som finnes. Det er også et økende behov for å oppgradere arbeidstakeres kunnskap – på alle nivåer i arbeidslivet. Spesielt gjelder dette innen teknologisk kompetanse.

Fotografi av Elena Rosnes og Trine Moe
- Å tenke relasjonelt, ha fokus på kommunikasjon og samarbeide om konkrete oppgaver, er noen av mekanismene som gjør samhandling på tvers både meningsfylt og handlekraftig, sier fra v. leder for Kompetanseforum Østfold, Elena Rosnes og prosjektleder for Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold, Trine Moe.

Næringslivet har skrikende behov for kompetanse, men det er ikke alltid de greier å formidle dette til utdanningssektoren. Årsaken er at det ikke finnes nok mekanismer, samarbeidsarenaer og kontakt mellom aktørene.

Kompetansegapet er en av tingene Kompetanseforum Østfold jobber med. Hovedpoenget med arbeidet er at virksomheter får tilstrekkelig kompetent arbeidskraft, og at den enkelte har en kompetanse som sikrer arbeid. Dette innebærer kvalitet og relevans i utdanningen av ny generasjon – og kompetanseløft for eksisterende arbeidsstyrke.

– Når teknologien raser av gårde, vil samfunnet og jobbene raskt endre seg. Kompetanse blir i større og større grad en ferskvare − som ofte ikke har lenger holdbarhet enn tre til fem år. For å holde tritt, må vi holde oss relevante, påpeker Elena Rosnes, leder for Kompetanseforum Østfold.

Sakker bakut?

Kompetansebehovsutvalget la i juni frem en rapport, hvor det påpekes at den grønne og den digitale omstillingen forsterker eksisterende behov og krav til kompetanse. Og – rapporten inneholder en til dels negative fakta:

Generelt er utdanningsnivået i Norge ikke spesielt høyt sammenliknet med andre OECD-land. En femtedel av de yrkesaktive har lav kompetanse, og nær 30 prosent av norske 15-åringer har svake ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag.

I starten av et viktig skifte

– Kompetansemangel må ikke bli en flaskehals, for å gjennomføre grønn omstilling, sier Elena Rosnes – og fortsetter:

– Mangel på menneskelig kapital og kompetanse er de største hindringene for den grønne, digitale omstillingen. God tilgang på kompetanse er avgjørende, for at bedrifter skal kunne skape verdier. Dette vil være helt avgjørende, om vi skal lykkes med overgangen til det grønne skiftet. Kompetansemangel kan hemme utvikling av grønt næringsliv, forsinke digitalisering i arbeidslivet og bremse produktivitetsvekst. De neste tiårene vil vi oppleve en hard konkurranse om kompetent arbeidskraft.

Kan ikke vente for lenge

Rosnes påpeker hva som trengs i en nær fremtid:

– Nye verdikjeder vil først og fremst ha et stort behov for arbeidskraft med teknisk kompetanse – som fagarbeidere, fagskoleutdannede og ingeniører – fagfolk som kan drifte og utvikle nye prosesser. Det vil også være behov for spisskompetanse innenfor aktuelle teknologier og IT – og mulighet til å oppgradere sin kunnskap gjennom etterutdanning, sier hun.

– Næringslivet vil også ha økt behov innenfor enkelte kompetanseområder, for eksempel knyttet til sirkulærøkonomi, bærekraft og digitalisering. Mange av kompetansebehovene er gjennomgående på tvers av bransjer. Etablering av nye næringer vil forsterke behovet for kompetent arbeidskraft. EU har eksempelvis estimert at batteriindustrien vil trenge 800.000 ekstra arbeidere – og denne industrien er voksende også her til lands.

Staten må satse nå

– Det er mange brikker i puslespillet med å dekke kompetansebehov. Først må utdanningssystemet tilpasse seg raskere til endringene som foregår, og løse flaskehalser, som for eksempel studiekapasitet på IT. Grunnleggende ferdigheter må styrkes, kvalifikasjonskrav og innhold må raskt fornyes. For de unge er det viktig å få motivasjon til valg av en såkalt STEM-karriere – Science, Technology, Engineering og Mathematics, råder Elena Rosnes.

Å anerkjenne kunnskap

Folk kan også mer enn hva vitnemål forteller, noe som betyr at det må legges til rette for bedre systemer for anerkjennelse av kompetanse og kvalifikasjoner.

– Med dette kan det bli lettere og raskere for norske arbeidstakere, innvandrere, flyktninger og utenlandsk arbeidskraft å komme seg i jobb. Den grønne omstillingen må være inkluderende og ikke etterlate noen, råder lederen for Kompetanseforumet Østfold.

– Det har i 50 år vært snakk om livslang læring. Nå er det på tide med en dyp transformasjon, både i forståelsen av livslang læring, politikken og etter- og videreutdanningssystemet. Men dette handler ikke bare om politikk og virkemidler. Det handler også om et kulturelt skifte. En endring i tankegang hos den enkelte, og samtidig en endring i organisasjonskultur og bygging av læringskultur i virksomheter, sier hun videre.

Alle med på lag

– Vi må motivere voksne til å videreutvikle seg både i egne fag og inn i de nye bransjene. Derfor må det tilrettelegges for lett tilgjengelig etter- og videreutdanning og designes nye læringsinsentiver og verktøy. Strategisk kompetanseutvikling i bedriften, spiller også en viktig rolle, påpeker Elena Rosnes.

NHO og LO er enige om at for at næringslivet skal lykkes med det grønne skiftet, vil det være behov for en storstilt satsing på en fagopplæring, som er tilpasset fremtidens behov. Det betyr at det satses på en relevant og fleksibel etter- og videreutdanning, og at inkludering blir en naturlig del av bedriftenes rekrutteringsstrategi.

Nasjonalt forbilde

Satsingen på Kompetanseforum Østfold framstår som et nasjonalt forbilde. Erfaringene herfra har inspirert andre fylker, og regjeringen har trukket dem frem som et godt eksempel på måter å arbeide med kompetansespørsmål for fremtidens arbeidsliv.

Forumet har evnet å påvirke nasjonal politikk, gjennom bidrag og innspill blant gjennom utredninger og høringer. På den måten har Kompetanseforum Østfold ikke bare hatt en regional rolle, men også nasjonal.

Kjerneoppgaven til Kompetanseforum er å bidra til å binde utdanningssektoren og arbeidslivet sammen – å bygge relasjoner, utveksle behov og kunnskap. Det er en samhandlingsarena som mobiliserer til nye løsninger, som er med på å dekke kompetansegapet.

En av de største utfordringene næringslivet står over nå, er tilgang til riktig kompetanse. Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold jobber for økt sysselsetting og verdiskapingen. Leder i kompetanseforumet Elena Rosnes og prosjektleder i partnerskapet Trine Moe er enige om at et samarbeid mellom dem blir svært viktig for å møte de utfordringene næringslivet står foran.

– Dagens utfordringer er så komplekse, at ingen av oss kan løse dem alene. Reelt samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltingsnivåer må til. Mye må skje på regionalt nivå der arbeidsmarkedet er, for forskjellene mellom regioner kan være store. I Østfold har man lenge snakket om å få til en helhetlig tilnærming på kompetansefeltet og samskape på tvers av sektorer og nivåer, sier Elena Rosnes.

I Kompetanseforumet er det et stort mangfold av aktører møter utfordringene i hverdagen. Forumet er en kunnskapsbank med stort fokus på formidling av kunnskap.

– Deltakerne i forumet sitter med felles forståelse på utfordringsbilde og er med på å definere kompetansepolitikken. Vi tenker nytt og handler sammen for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionalt arbeidsmarked, sier hun. I tillegg er det viktig å ha evnen å analysere framtidige behov.


Partnerskap for næringsutvikling i Østfold

  Oscar Pedersens vei 39, 1706 Sarpsborg
  915 12 383
  www.partnerskapet.no

Kompetanseforum Østfold

  Oscar Pedersens vei 39, 1721 Sarpsborg
  916 07 692
  www.viken.no

{/show}