Betydelig miljøgevinst med kommunalt samarbeid

Lokalbefolkningen melder om renere vassdrag og det bekreftes at satsingen på nytt, felles renseanlegg var riktig for både miljøet og de tre kommunenes utvikling.

De ansatte er stolte over MIRAS gode resultater. - En stor gevinst for det lokale miljøet, sier f.v Vidar Hellerud, Andreas Smedsrud, Kai Richard Nordby og Kirsti Mortensen .
De ansatte er stolte over MIRAS gode resultater. - En stor gevinst for det lokale miljøet, sier f.v Vidar Hellerud, Andreas Smedsrud, Kai Richard Nordby og Kirsti Mortensen .

Lokalbefolkningen melder om renere vassdrag og det bekreftes at satsingen på nytt, felles renseanlegg var riktig for både miljøet og de tre kommunenes utvikling.

Daglig leder Andreas Smedsrud i Midtre Romerike Avløpsselskap IKS, MIRA, kan fornøyd konstatere at anleggets første hele driftsår dokumenterer et solid pluss for miljøet. Statistikken forteller at anlegget har oppnådd en rensegrad på 96% og at vannet som slippes ut i Glomma er så rent at det nesten kan drikkes, uten at Smedsrud anbefaler akkurat det.

– Vi renser ikke vannet for bakterier, så noe drikkevann er det definitivt ikke selv om det er aldri så fritt for miljøgifter og tungmetaller, sier han, og kommer inn på tallenes klare tale.

I 2017 ble det fjernet 12,7 tonn fosfor, 1600 tonn organisk materiale og hele 296 kilo tungmetaller fra utløp til vassdrag. I alt håndterte anlegget 1,6 millioner kubikkmeter kloakk - omtrent halvparten av mengden det er dimensjonert for. Da anlegget ble prosjektert og bygget tok kommunene høyde for en stor vekst i boligbygging og næringslivsetableringer, noe som har vist seg fornuftig. De tre kommunene opplever i dag en markant vekst i tilflytting og nyetableringer, en vekst som kunne gitt negative miljøpåvirkninger om kommunene ikke hadde gått sammen om satsingen på felles renseanlegg.

Før MIRA så dagens lys gikk det rensede vannet fra de små, lokale renseanleggene ut i en rekke små elver og vassdrag i området. Nå er utslippene til de små vassdragene historie og det rensede avløpsvannet går i stedet ut i Glomma, som har nærmest ubegrenset mottakskapasitet. MIRA følger opp miljøutviklingen i samråd med Vannområdene Øyeren og Leira-Nitelva rundt de tidligere utslippsstedene ved egnede målepunkter. Dette gjør at Smedsrud er sikker på at MIRA over tid kan dokumentere  en stor forbedring

Ressurs

At de ansatte ved MIRA er stolte av resultatene etter det første hele driftsåret er ingen hemmelighet. Tallenes tale er klare bevis på at etableringen har vært en suksess.

– Slammet kjøres i dag til Norsk Gjenvinnings anlegg i Holmestrand. Vi håper at vi i fremtiden vil kunne levere til et lokalt anlegg og dermed spare miljøet for et stort antall lastebiltransporter, sier Smedsrud, og legger til at MIRA kommer til å bidra til at det etableres et eget lokalt anlegg for slambehandlig, biogassproduksjon og gjenvinning av næringsstoffer.

– Slam er en ressurs og i fremtiden vil det være mulig å gjenvinne energi, fosfor og andre næringsstoffer fra slam. I dag regnes fosfor som en knapphetsressurs og utvinnes i gruver. Bedre utnyttelse av slam er midt i blinken for en bedrift som setter miljø i fokus på alle områder, sier Smedsrud, og legger til at det er et betydelig potensiale for å øke både ressursutnyttelse og verdiskapningen ytterligere.

– Vi er svært positive til å levere slam lokalt og ser at bruksområdene er store. Utvinning av biogass og produksjon av jordforbedringsmiddel til landbruket kan være to sentrale oppgaver for et slikt anlegg, sier han.

Flaggskip

Med sitt høyteknologiske renseanlegg er Smedsrud og kollegaene ved MIRA ofte vertskap for studiebesøk. Anlegget brukes nemlig som referanseanlegg for flere av leverandørene og det kommer besøk fra både nær og fjern.

– Vi er åpne for besøk og tar imot alt fra skoleklasser til fagfolk fra fjerne himmelstrøk, sier Smedsrud, og forteller om nysgjerrige kinesere som syntes det var råflott at det rensede avløpsvannet ble sendt rett ut i Glomma fremfor å bli benyttet til å vanne de omkringliggende jordene med.

Han forteller at MIRA skal være et sted for å teste ut ny teknologi.

– Vi ønsker å være i front på alle områder, sier han og legger til at MIRA også skal være et anlegg hvor leverandører og samarbeidspartnere kan sette opp pilotanlegg for å teste nye systemer og metoder.

Rustet for fremtiden

MIRA sysselsetter i dag 13 ansatte. I tillegg til å jobbe hardt for å ligge i front når det kommer til de ansattes kompetanse blir også de ansattes arbeidsmiljø gitt høyeste prioritet. MIRA har det ypperste av verne- og beskyttelsesutstyr og har kurset alle ansatte i både førstehjelp og bruk av hjertestarter.

– Selv om de ansatte bare unntaksvis er i nærkontakt med urenset kloakk skal de ha alt av verneutstyr tilgjengelig for å unngå forurensning og smitte. Det er avgjørende for oss at de ansatte skal ha et trygt arbeidsmiljø sier Smedsrud.

MIRA har en beregnet levetid på 40 år og kommer til å spille en betydelig rolle for miljøet på vei mot 2060. Selv om anlegget allerede har gitt en betydelig miljøgevinst satser Smedsrud og kollegaene på å dempe anleggets miljøavtrykk ytterligere. Både reduksjon av energiforbruk og stadig lavere utslipp av klimagasser og CO2 er viktige fokusområder.

– Vi jobber for å bli miljøsertifiserte og bidra i enda sterkere grad til det grønne skiftet. Vi er på vei men jobber hver eneste dag for å lære enda mer og å forbedre arbeidsmetodene våre til det beste for miljøet, avslutter Smedsrud.