Forankrer klimasatsing i ledelsen

Klimapartnere Viken har en tydelig strategi: Topplederne i partnerselskapene skal være investert i bedriftens miljøarbeid.

Styreleder Ellen-Marie Forsberg i Klimapartnere Viken utfordrer partnerselskapene å bli fossilfri innen 2030, forankre forståelse av klimarisiko og grønne muligheter i virksomhetens ledelse og etablere minst ett spydspissprosjekt for å redusere klimautslipp og sikre grønn næringsutvikling.

Klimaarbeid er ikke lenger noe man gjør litt «på siden» av driften – det er helt i kjernen av virksomheten og må være noe selskapet har ekte eierskap til.

– Derfor er det helt sentralt for oss at jobben for klima og miljø er forankret i toppledelsen hos klimapartnerne våre, forteller styreleder Ellen-Marie Forsberg i Klimapartnere Viken.

Lederne i bedriftene som blir klimapartnere, får raskt tilbud om å være med i egne fora der de møter andre toppsjefer som er stilt overfor de samme utfordringene.

– Vi arrangerer jevnlig topplederforum. I tillegg har vi K-punkt-møter – faglige møteplasser for alle som jobber med klima og miljø i partnerbedriftene, sier Forsberg.

Bedriftene som var med det forrige toppledermøtet fikk blant annet nye kommunikasjonsverktøy i form av tips til grønn kommunikasjon – et hjelpsomt verktøy før en kommuniserer arbeid, fremgang og erfaringer på sosiale plattformer.

– Klimapartnere Viken oppfordrer dessuten bedriftene til å lage fyrtårnprosjekter på omstilling, som kan virke som inspirasjon for andre.

Miljødokumentasjon sentralt

Når Klimapartnere Viken snart vil ønske velkommen sin 50. partner er interessen større enn noen gang.

– Det er stadig mer oppmerksomhet rundt partnerskapet. Mange får en oppvåkning når de hører om Klimapartnere, forteller Forsberg som i tillegg til å være styreleder i Klimapartnere Viken er administrerende direktør i Norsk institutt for bærekraftsforskning – NORSUS.

En viktig del av arbeidet handler om å dokumentere sine klimaavtrykk gjennom såkalt livsløpsanalyse (LCA) – en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt eller produktsystem.

– Det starter ved uttak av råvarer i naturen til produktet avhendes og ender som avfall eller ressurser til nye produkter – fra «vugge til grav» eller «vugge til vugge», som vi sier.

I livsløpsvurderingen får vi informasjon om eventuelle miljøutfordringer knyttet til et produkt og hvor i livsløpet disse oppstår.

– Dette kan brukes til produktutvikling, miljøvennlig innkjøp eller utforming av politikk, for eksempel ved valg av alternative produkter eller systemer for avfallshåndtering.

Grønn næringsutvikling

Gjennom klimaregnskap og livsløpsanalyse er man ikke «bare» med på å redde verden. Det syns også på bunnlinja.

– Klimarapportereringer er for eksempel blitt et krav i en del offentlige anskaffelser. Selskaper som ikke har det på plass får ikke engang delta i anbudsprosesser.

Vi er alle i samme båt når det gjelder å bidra til å skape lavutslippssamfunnet.

– Det er økende bevissthet at det hjelper lite å bare kutte sine egne utslipp. Vi tenker i hele verdikjeder, for å unngå det vi kaller problemskifter – at man løser ett miljøproblem bare for å skape et nytt.

I Klimapartnere Viken samarbeider partnerne på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger.

– Sammen går vi i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.


Klimapartnere Viken

  975 21 979
  klimapartnereviken.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: