Frevar er en primus motor i avfallskretsløpet

FREDRIKSTAD: Frevar KF er i front innen sirkulær økonomi, der avfall blir til råvarer og fornybar energi.

- FREVAR skal være en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi, sier Heidi Y. Roos og Fredrik Hellström.
Hos FREVAR KF i Fredrikstad gjenvinnes hundretusener av tonn avfall årlig, og selskapet er i front innen sirkulær økonomi, der avfall blir til råvarer og fornybar energi.

Sirkulær økonomi er systemtilnærmelse, som det gjennom mange år er satt i fokus hos FREVAR sammen med kundene. Gjenvinningsanlegget på det store industri- og havneområdet Øra i Fredrikstad er i front når det gjelder å fokusere på forretningsmuligheter i det sirkulære kretsløpet.

- Det er mange synergier mellom FREVAR og andre bedrifter på Øra-området. Vi setter sammen  kundenes avfall i et kretsløp, og har stort fokus på innovative løsninger til miljøets beste, sier direktør Fredrik Hellström.

Rundt FREVARs anlegg er det omfattende aktivitet, og flere av de tilstøtende bedriftene leverer råvarer til FREVAR  og/eller mottar energi fra forbrenningsanlegget.

- Grunntanken er å tilrettelegge for nyttige kretsløp av materialer og energi, samtidig som man sørger for kontroll med kretsløpet av forurensning, sier Hellström.

Primus motor i sirkulasjonen

- FREVAR skal være en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi, sier Heidi Y. Roos, markedsansvarlig hos FREVAR. Det som er brukt lokalt, bearbeides lokalt og settes inn igjen i produksjon lokalt.

Når Kronos Titan bruker damp i sin produksjon av titandioksid, sitter de igjen med jernsulfat som restprodukt. Sulfaten benytter nabobedriften Kemira seg av, når de produserer jernklorid, som er viktig ved rensing av avløpsvann, og benyttes deretter av FREVAR for å rense avløpsvannet. Til sist sitter man igjen med et slam, som brukes som jordforbedringsmiddel hos en rekke bønder i Østfold.

- Dette er kretsløp i praksis, og i tillegg innenfor et svært begrenset geografisk område, sier Roos.

Leverer lokal energi

Avfallet fra energigjenvinningsanlegget omdannes til høytrykksdamp, som er en utmerket energikilde innen industrien. FREVAR leverer også energi til fjernvarmenettet i Fredrikstad. FREVARs største produkt er energi i form av høytrykksdamp. Det er faste leveringsavtaler med bedrifter som Fredrikstad Fjernvarme AS, Kemira, Kronos Titan og Denofa. I et normalår leverer FREVAR 200 GWh energi i året, som tilsvarer forbruket av elektrisitet i 11 000 boligenheter, og innebærer en reduksjon i naturgassforbruket hos dampkundene på rundt 22 000 tonn årlig.

- Bedriftene kjøper høytrykksdamp, som leveres via damprør fra FREVAR KF. Bruk av damp sparer atmosfæren for store utslipp hvert eneste år. Tilbake fra industrien får FREVAR matevann, og av dette skapes det også energi, forteller Hellström.

Viktig miljøbidrag

Rent drikkevann, energigjenvinning av avfall, produksjon av biogass, rensing av avløpsvann og avfallshåndtering er blant hovedoppgavene hos FREVAR. 

- Vi jobber kontinuerlig for å skape innovative løsninger for et bedre miljø, sier Roos, og viser til at biogassanlegget, som sørger for at blant annet bussene i Nedre Glomma-regionen bruker miljøriktig drivstoff.

Biogass er et CO2-nøytralt drivstoff, og er et av de mest miljøvennlige drivstoffalternativene per i dag. FREVAR har kapasitet til å behandle 30.000 tonn matavfall i året, og i biogassanlegget omdannes avfallet til miljøvennlig drivstoff. Østfold Kollektivtrafikk investerte i 100 nye biogassbusser, som tilsammen erstatter 1,62 millioner liter diesel og redusere klimagassutslippene med ca. 4.400 tonn CO2.

Nytt ettersorteringsanlegg

Etter gjennomført prosjekt er det nå enighet mellom flere Østfold-kommuner om å gå videre med et ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Geografisk plassering har i utredningen vist seg være gunstigst på Øra industriområde. Fredrikstad kommune, Sarpsborg og Halden kommuner, MOVAR (Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler) og FREVAR KF kan gå sammen om investere i anlegget, som har en investeringsvolum på ca  300 millioner kroner. Samarbeidspartnerne ønsker å øke miljøprestasjonene i sine kommuner gjennom bedret sortering og gjenvinning. Med ettersorteringsanlegget møter man også krav til materialgjenvinning varslet nasjonalt, samt krav som kommer via EU. Miljøeffekten i ettersorteringsanlegget er redusert utslipp av CO2 tilsvarende ca 20.000 tonn årlig, tilsvarende utslipp fra ca. 9.000 biler.

- Det er positivt at østfoldbyene sammen vurderer storskala løsninger for å utføre avfallsrelaterte oppgaver for innbyggerne på en mest mulig kostnadseffektiv måte, sier Hellström. Med politisk behandling 2017 kan anlegget være i drift rundt 2020.