Sørger for grønn strøm- og varmeproduksjon på Fuglevik Renseanlegg

Da MOVAR IKS ville bytte ut den gamle gassmotoren ved Fuglevik renseanlegg, falt valget på en skreddersydd løsning fra Adigo Renewables.

To mikroturbiner fra Adigo Renewables omdanner metangass til strøm og varme, og hvor energien i eksosgassene brukes til varmeproduksjon. Daglig leder Martin Kjerschow forteller at anlegget er modulbasert og kan enkelt utvides ved behov.
To mikroturbiner fra Adigo Renewables omdanner metangass til strøm og varme, og hvor energien i eksosgassene brukes til varmeproduksjon. Daglig leder Martin Kjerschow forteller at anlegget er modulbasert og kan enkelt utvides ved behov.

Det har ifølge MOVARS prosjektleder, Ove Mauseth, gitt en langt bedre og grønnere energiutnyttelse.

Fuglevik Renseanlegg behandler avløpsvann fra store deler av Moss kommune. Renseanlegget er bygget med en avansert slambehandling, som gir en betydelig biogassproduksjon. Da gassmotoren på anlegget hadde vært ute av drift i lengre tid, ble det for drøye fire år siden besluttet å investere i et biogasskraftverk fra Adigo Renewables. Adigo benytter gassturbiner i sine kraftverk og turbinene produserer strøm fra biogassen, samt store mengder varme til oppvarming.

Kunne svare på alle krav

- Vi hadde med oss kommunaltekniske rådgivere fra COWI i en prosjektgruppe, og sammen beskrev vi funksjonskravene til anlegget. I tillegg måtte det få plass i det tekniske rommet vi hadde til rådighet som kun er på 26 kvadratmeter, forteller Mauseth.

Med det som utgangspunkt, ble prosjektet lagt ut på anbud.

- Adigo kunne både svare på alle våre ønsker og krav, og var konkurransedyktige på pris. At de i tillegg er en lokal leverandør, talte også til deres fordel. Vi var en runde og så på anlegg de har levert både i Follo og Halden, og sammen skreddersydde vi den løsningen som var ideell for oss. Dessuten fikk Adigo plassert hele kraftverket inn i det tekniske rommet takket være en detaljert 3D-modellering.

- Nå har vi to gassturbiner á 65 kW som gjør at vi produserer langt mer egen strøm enn tidligere, samt at vi henter ut store mengder varme. Om sommeren har vi behov for mindre varme og tar da ut mer strøm. Med to turbiner kan vi dessuten holde en maskin i drift mens vi utfører vedlikehold på den andre. Nettopp å kunne være mest mulig selvforsynt med strøm, er en ekstra god investering i tider med høye strømpriser – og ett skritt nærmere å bli klimanøytrale, sier Mauseth.

Etter tre års problemfri drift, kan prosjektlederen slå fast at gasskraftverket har levert som forventet.

Gjør kloakk til inntektskilde

Adigo Renewables ble etablert som eget selskapet i 2020, men har en nærmere tiårig historie som energiavdelingen i Adigo AS. Nå er selskapet etablert i nye lokaler ved E18 i Ås kommune.

Adigo konstruerer og bygger komplette gasskraftverk, hvor biogass fra kloakkslam eller gamle deponier utnyttes til strøm- og varmeproduksjon. Biogass inneholder store mengder metan (CH4), som er energirik og brennbar. Biogassen brukes som drivstoff i små gassturbiner eller i en gassmotorer. I disse maskinene er det også en generator som produserer strøm som renseanleggene bruker selv, eller som de kan levere ut på nettet.

- I tillegg bruker vi den varme eksosgassen fra turbinene til å produseres store mengder varmtvann. Dette benytter renseanleggene internt. Både til oppvarming av slammet som kommer inn, men også til oppvarming av bygningsmassen i vinterhalvåret. Det aller meste av energien i biogassen utnyttes og det er med andre ord ikke mye energi som går til spille, forklarer daglig leder Martin Kjerschow.

Mange bruksområder

AR har dusin installasjoner i Norge og Sverige, og alle er ved slamrenseanlegg og deponier. Imidlertid er teknologien også interessant for større landbruksenheter hvor det produseres biogass. Ikke minst innen den landbaserte oppdrettsnæringen.

- Det er fortsatt mange renseanlegg og deponier som kun utnytter en del av gassproduksjonen. Våre løsninger sørger for å omdanne alt til nyttbar energi i form av strøm og varme. Det er en god investering!