Produksjon av massivtre i Østfold?

Om kort tid vil en større mulighetsstudie i regi av Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold og gjennomført av Næringshagen Østfold, bli offentliggjort. En fabrikk som produserer massivtre-elementer vil gi flere arbeidsplasser både innen skogindustri, produksjon og logistikk.

Hvilken ressurs har vi mye av i Østfold, men som vi i større grad kan utnytte? Svaret er skog. I Østfold er det svært mye skog.

Økt bruk av såkalt massivtre i bygging av boliger, offentlige bygninger, lager og landbruks- og næringsbygg er i tråd med politiske målsetninger. Fordelene er mange.

Massivtre er sammenkoblede lag av treplanker, der hver planke er snudd vinkelrett på den underliggende – også kalt Cross Laminated Timber, CLT. I dag importeres 75 prosent av forbruket av massivtre i Norge.

Binder CO2

Vi står midt i det grønne skiftet og en av fordelene med massivtre, er at det har gode miljøegenskaper. Tre er en fornybar ressurs som er bærekraftig i hele sitt kretsløp. En kubikkmeter massivtre binder rundt 800 kilo C02.

- Byggebransjen er en stor utslippskilde av klimagasser, og det kommer klare krav om reduksjoner over hele verden. Taksonomien i Europa skaper krav til endring og overgang til mer bærekraftige løsninger. Massivtre tilfredsstiller EU-taksonomien. Massivtre er et alternativ til tradisjonelle materialvalg, og markedet for produktet har økt betraktelig de siste ti årene. Etterspørselen er på full fart oppover både nasjonalt og internasjonalt. Krav til CO2 regnskap for store bygg innføres i Norge i år, påpeker Helene Rødseth, daglig leder i Næringshagen Østfold AS.

Effekten av en fabrikk i full drift er cirka 200.000 tonn CO2-ekivalenter pr. år. Verdiskapingen knyttet til massivtreproduksjon økes ti ganger i forhold til å eksportere tømmeret.

Sterkt og prisgunstig

Massivtre er en rask og kostnadseffektiv produksjon, noe som videre gir kort byggetid av elementene. Egenvekten er lav, og tre er fleksibelt i forhold til tilpasninger. Og overraskende på mange – massivtre har faktisk svært gode brannegenskaper. Et bygg i mur brenner raskere. Totaløkonomien er også gunstig.

- Elementene består av krysslimt trelast og produseres vanligvis i størrelser opp til 3,5 x 16 meter i en digitalisert og stor grad automatisert produksjon, forteller Helene Rødseth.

Gunstig beliggenhet

Rødseth forteller videre at Østfold ligger tett på de store markedene i Norge og Sverige – og samtidig ved porten til hele Europa. Det var derfor naturlig å se nærmere på mulighetene og å dokumentere om det er økonomisk grunnlag for en produksjon av massivtre-elementer i Østfold. Prosjektet omfatter en større markedsanalyse, mulighetsstudie for plassering, økonomisk modell, bemannings- og kapitalbehov samt en milepælsplan med tre faser, og konkluderer med at massivtreproduksjon med fordel kan etableres i Østfold.

- I Østfold har vi solid industrikompetanse, AI-kompetanse gjennom Smart Innovation Norway i Halden og hovedressursen – tømmeret – finnes i Østfoldskogene, sier Helene Rødseth.

Prosjekt med muligheter

- Vi jobber for økt sysselsetting og bærekraftig verdiskaping i Østfold. Det gjør vi gjennom blant annet å utforske mulighetene for bærekraftig produksjon. Vi tror at fylket har gode forutsetninger for produksjon av massivtre, derfor har en kartlegging vært viktig, sier Trine Moe, prosjektleder for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.

Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune og kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Indre Østfold, og det er i porteføljen til Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold.  Næringshagen Østfold har ansvaret for prosjektgjennomføringen.