Sikrer øyeblikkelig brannutrykning

Ønsker du å sikre næringseiendommen øyeblikkelig brannutrykning hvis alarmen går, er eneste alternativ en oppkobling til Alarmsentral Brann Øst.

Oppkobling mot Alarmsentral Brann Øst sikrer næringseiendommen din en øyeblikkelig utrykning. Tjenesten er tilgjengelig for alle typer næringsbygg i Østfold og Follo.

Alarmsentral Brann Øst AS (ABØ) er den eneste av landets alarmsentraler som drives som et eget AS. Fra deres lokaler i Moss, dekker de beredskapen i et område som strekker seg over hele Follo og Østfold.

- Alarmsentral Brann Øst AS eies av distriktets kommuner og dekker et område med cirka 420 000 innbyggere over 24 kommuner, sier daglig leder Terje Surdal.

Han forklarer at driften består i å motta og formidle meldinger om brann og ulykker over nødnummeret 110. I tillegg selger og utvikler de alarmtjenester til alt av offentlige og private næringsbygg. Dette gjøres primært for å ivareta eierkommunenes og næringslivets bygningsmasse samt kritisk infrastruktur i forhold til direkte brannvarsling og sikkerhet.

Samvirke med andre

ABØ samarbeider med de andre nødetatene gjennom to politidistrikt (112), to AMK-sentraler (113) og 12 brannvesen. Tilsammen dreier det seg om 21 brannstasjoner med cirka 400 ansatte, og de er blant de største regionene i Norge og håndterer mer enn 10 000 hendelser årlig.

Bestilles på nettsiden

Alarmsentralen driver ikke aktivt og oppsøkende salg av tjenester, men forvalter på vegne av kommuner og andre som ønsker det. På nettsiden www.alarmbrann.no finnes en oversikt over de forskjellige tjenestene og tilhørende priser. Alle inntektene fra denne delen av virksomheten går til å videreutvikle tekniske løsninger og drift av selskapet.

God kapasitet

Alarmsentral Brann Øst er aktive i arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom øvelser med andre nødetater. De er også representert i lokale, regionale og nasjonale forum, innen samfunnssikkerhet og beredskap, og forholder seg til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som nasjonal fag- og tilsynsmyndighet.

- Vi har god kapasitet når det gjelder å koble til nye næringsbygg. Takket være den mest moderne teknologien kan vi håndtere en nærmest ubegrenset mengde. Våre linjer er dessuten godt sikret, sier Terje Surdal.