Borg Havn har suksess med lokal energiproduksjon

Gjennom de siste 30 årene har Borg Havn utviklet seg fra å være et tradisjonelt havnevesen til å bli en profesjonell logistikk- og næringsaktør. En omstillingsprosess for å bli en grønn nullutslippshavn, gjennomsyrer alt havna gjør. Å være med i Klimapartnere Viken gir ny kunnskap og ideer på kryss av de ulike bransjene – selv for en av Norges største havner.

Bilde fra Borg Havn.
Borg Havn har suksess med lokal energiproduksjon. Foto: Pål Erling Johnsen/Borg Havn.

Borg Havn IKS er en allsidig flerbrukshavn hvor arealene som havna eier, benyttes av en rekke ulike virksomheter. Havna er en sentral aktør med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner. Havna eies av Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommuner.

Borg Havn har vært partner i Klimapartnere Viken siden oppstarten til samarbeidsprosjektet 18. juni 2019. Ingen i havna angrer på beslutningen om å delta.

Fokus på samarbeid

-Vi er en liten organisasjon – kun 23 ansatte. Samarbeid med andre virksomheter og nettverksbygging er derfor viktig for oss. Vi har stor tro på at for å oppnå bedre resultater på alle plan, bør vi ha utstrakt samarbeid med andre. Spesielt gjelder dette omstillingsprosessen forbundet med det grønne skiftet – og for å nå målet om å være en klimanøytral havn, sier miljøsjef Charlotte Iversen.

Virksomhetene som er med i Klimapartnere kommer fra mange bransjer. De har ulikt erfaringsgrunnlag, grunntanker og tilnærmingsmåter.

-Det gjør at vi kan få inspirasjon og kunnskap – og tenke nytt på tvers av våre fagfelt, påpeker hun.

I forkant

Borg Havn har i flere år jobbet aktivt med å utrede og gjennomføre nye energi- og miljøløsninger i havneområdet. Målsetningen er å være i forkant i den grønne omstillingen og å være klimanøytrale.

Havna gjennomførte først elektrifisering av bilparken som benyttes på havneområdet.

I juni får havna levert en elektrisk terminaltraktor. Den kan ta tyngre last enn en vanlig lastebil, og vil også redusere antall interntransporter på havneområdet.

Alle havnekranene opererer på strøm. Det lille unntaket som gjenstår, er at havnekranene må bruke diesel, når de flyttes på terminalområdet. Ved bruk av biodiesel vil også dette utslippet reduseres,

I 2019 ble det kjøpt inn flere elektriske sykler, slik at de ansatte enkelt og raskt kan forflytte seg rundt i havna.

Operatøren investerer

Borg Havn er også med på å påvirke de ni-ti andre aktørene, som holder til inne på Øraterminalen. Alle aktørene relaterer seg dessuten til den meste miljøvennlige transportmåten – nærskipsfart.

Terminaloperatøren, Andersen & Mørck AS, satser på miljøvennlige maskiner, det være seg stort eller smått, når det er tid for modernisering og utskifting. Pr. dags dato er tolv maskiner elektriske. Tre bestillinger er nylig gjort. To reachstackere som flytter containere, hvor en er elektrisk og en er drevet av diesel ecofuel. En elektrisk straddle carrier som skal håndtere stål er bestilt og leveres i begynnelsen av 2024. Andersen & Mørcks investering for de tre maskinene er på hele 20 millioner kroner.

Deltar internasjonalt

AS Batteriretur og Hydrovolt leier bygninger og areal av Borg Havn. I et samarbeid med havna, er det på området etablert energiløsninger med både solfangere, solceller, varmepumpe og borehull, samt lagring av energi i batteri. Dette for å utnytte naturens mest miljøvennlige energiressurser på en effektiv måte. Prosjektet som fikk støtte av Enova i 2018, hadde flere mål som er gjennomført.

‘EU Horizon2020’ sitt forskningsprosjekt ‘E-land’ startet i 2019. Det dreide seg om å utvikle et styringssystem for energi, som skal optimalisere produksjon, lagring og bruk av de ulike energivektorer knyttet til strøm og varme. Prosjektet gjennomføres med tolv partnere fra flere europeiske land, hvor Borg Havn er en – samt to store energiselskaper som partnere fra India. Som en følge av prosjektet, hvor Borg Havn har vært en av tre piloter, har havna bygget anlegg for fornybar energiproduksjon, energilagringsenheter. Det er også implementert utstyr for datafangst, som benyttes i energistyringssystemet, som en del av forskningsprosjektet.

Lærer selv og påvirker andre

Gjennom prosjektet har Borg Havn blant annet bidratt til økt fokus på det grønne skiftet i havner nasjonalt og internasjonalt. Havna har redusere sitt eget CO2- fotavtrykk, og de bidrar til en bredere forståelse for energisituasjonen på Borg Havn og på industriområdet Øra. Slik kan blant annet felles utfordringer enklere løses. Havna produserer nå fornybar energi til eget bruk, og bidra til mer fornybart på området.

Det betyr at Borg Havn blant annet kan gi et tilbud om fornybar energi i aktørene i havna, samt optimalisere energiforbruket. Noe som vil resultere i reduserte utslipp av klimagasser og lavere kostnader.

Solenergi skal dekke energibehovet

Det første solcelleanlegget Borg Havn skaffet var i 2019, da de installerte solcellepaneler hos leietaker AS Batteriretur.

Når en stadig større del av driften elektrifiseres, er det naturlig at energibehovet til Borg Havn og aktører på havna øker. I begynnelsen av 2021 fikk et gedigent lager – «Lager 14 – Borregaard» solcelleanlegg. Utbyggingen er gjennomført i to faser, hvor siste fase ble ferdigstilt i mai 2022. Et tredje solcelleanlegg er satt opp på fabrikkbygget til Hydrovolt.

Med de tre solcelleanleggene som i areal sammen utgjør hele 11,2 mål med solcellepaneler, greier Borg Havn å produsere nær to millioner kWt pr. år med strøm. Anlegget forsyner det interne strømnettet på terminalen og leverer strøm til havnekranene, kjøle- og frysecontainere, lager- og driftsbygg, batterianlegg, samt landstrøm til fartøy. I perioder ned overskuddsstrøm blir dette levert ut på nettet og gir god inntekt til havna.

-Solcelleanleggene har vært en god investering for oss når strømprisene har gått i «taket». Med «gamle» strømpriser lå tilbakebetalingstiden på 10-14 år. Nå ligger det i gjennomsnitt på 4-5 år, avhengig av anlegget, forklarer miljøsjefen.

Landstrøm

I begynnelsen av 2023 sto et landstrømanlegg ferdig på Øraterminalen, bygd med Enova-støtte.  Kabelprodusenten Nexans er første bruker av landstrømanlegget ved kailigge. De anløper både med lekter og spesialfartøy til Øraterminalen, hvor deres store sjøkabler omlastes til skipet, som frakter dem videre ut i verden.

-Enn så lenge benytter ikke noen av containerskipene som anløper Oslofjorden, landstrøm. Vi jobber aktivt sammen med de andre oslofjordhavnene om å redusere barrierene for bruk av landstrøm. Det finnes i dag en standard som alle kan bruke, og vi ønsker å hjelpe rederier som ønsker å bygge om for bruk av landstrøm. Innen 2025 vil alle de store havnene i Oslofjorden tilby landstrøm for containerskip og tørrbulk. I fellesskap forsøker vi også å påvirke andre europeiske havner og i ESPO, den europeiske havneorganisasjonen, forklarer Charlotte Iversen. Hun fortsetter:

-Utfordringen med container- og bulkskipene som trafikkerer Oslofjorden er at det i hovedsak er eldre skip. Fartøyene leies inn for kortere periode, og verken rederi eller vareeier ønsker å ta kostnaden med ombygging til landstrøm. For nybygg er det imidlertid annerledes da disse tilrettelegges for bruk av landstrøm, men innfasing av nye skip tar tid.

Også på landsiden

-Vi må se på muligheten for både å bruke gulrot og pisk for å få fart på dette. Lokke med differensierte havneavgifter for å få fortgang, sier miljøsjefen.

-Hva med eksempelvis semitrailere, som kommer for å hente containere på Øraterminalen?

-Også på landsiden jobbes det for å skape en grønn korridor i havna. Vi er allerede i kontakt med transportaktører som ønsker at Borg Havn tilrettelegger for lading med høy effekt på havneområdet. Dette er et viktig skritt for å elektrifisere tungtransport og redusere CO2-ouslipp i hele logistikkjeden, avslutter miljøsjef Charlotte Iversen.  

Mektig imponert

Regionsleder i Klimapartnere Viken, Stine Nygaard, er svært imponert over Borg Havns nitide arbeid mot å bli en nullutslippshavn. Ikke minst at de påvirker andre både i inn- og utland.

– Borg Havn begynte tidlig, og før de fleste. De legger stein på stein for å nå sitt mål og har fått på plass utrolig mye. Borg Havn er utrolig flinke, roser hun.


Borg Havn KS

  69 35 89 00
  www.borg-havn.no

{/show}