En motor i næringsutviklingen

Borg Havn styrker næringslivets konkurransekraft gjennom effektive og gode logistikkløsninger. Investering i nye typer kraner skal bidra til at konteinerne kan stables tettere og høyere, som igjen frigjør store arealer for ytterligere vekst.

Assisterende havnesjef Roar Johansen.
Assisterende havnesjef Roar Johansen.

Borg Havn styrker næringslivets konkurransekraft gjennom effektive og gode logistikkløsninger. Investering i nye typer kraner skal bidra til at konteinerne kan stables tettere og høyere, som igjen frigjør store arealer for ytterligere vekst.

For 25 år siden besluttet Sarpsborg og Fredrikstad å utvikle Borg Havn gjennom delt eierskap. I dag vet vi resultatet: Det interkommunale selskapet er blitt en svært viktig drivkraft i næringsutviklingen i Nedre Glomma og Hvaler.

– Ja, vi kan vel trygt slå fast at dette har vært et fruktbart samarbeid mellom byene som ellers rivaliserer om mye, sier assisterende havnesjef og plan- og utredningsansvarlig Roar Johansen.

Borg Havn IKS kan vise til en omsetningsvekst på rundt 10 prosent i gjennomsnitt de siste årene, og runder i år 100 millioner kroner med god margin. Det gir et kalkulert overskudd på mer enn 30 millioner kroner.

– Ingen av eierne våre tar ut utbytte, som gir oss armslag til å investere og videreutvikle oss, samt ha fokus på vedlikehold av det vi forvalter av bygninger og øvrig infrastruktur, sier Johansen.

Samtidig har selskapet økonomisk romslighet å gi noe tilbake til lokalsamfunnene, med utbygging av ”fiskebrygga” i Høysand, «Byens brygge» i Sandesund i anledning kongebesøket i jubileumsåret og oppgradering av Isegran som gode eksempler.

Aktiv næringsutvikler

Borg Havn har en svært strategisk beliggenhet på Øra, og er selve hjertet i en stor næringsklynge i området med totalt rundt 2500 arbeidsplasser og en samlet omsetning på om lag 10 milliarder kroner!

– Mange av disse bedriftene er helt prisgitt havna og en effektiv havnedrift for å kunne være levedyktige. I tillegg kjøper selskapene tjenester av hverandre så langt det er mulig. Det bidrar til at alle har nytte av hverandre, som igjen øker attraksjonen i å etablere næring her.

Han kan fortelle at de jevnlig får henvendelser fra bedrifter som vil etablere virksomhet innenfor havneportene, og ønsker gjerne flere velkommen.

Store bedrifter

Borg Havn disponerer totalt nær 600 mål eiendom i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, og eier alle bygninger på egne arealer utenom Borg Fryseterminal. Området på Øra legger beslag på hele 550 mål, og rommer store bedrifter som Kronos Titan, Nexans, Norsk Gjenvinning Metall, Metallco Stene, Stene Stål Gjenvinning, gjenvinningsanlegget Frevar, Batteriretur og Syklus.

AS Batteriretur har etablert seg i tre nye bygg, på til sammen 3.500 kvadratmeter, og med et tomteareal er ca 10.000 kvadratmeter som også omfatter utvendig lagerplass.

Vi kommer heller ikke utenom det gigantiske og iøynefallende lagerbygget i massivtre, som ble ferdigstilt i fjor, hvor NorLines har samlokalisert sin virksomhet. Bygget fikk stor nasjonal oppmerksomhet, og byggherren ble nominert som en av tre til tittelen ”Årets trebyggeri 2017”.

– Bygget visualiserer vår ambisjon om å være innovative og ha en sterk miljøprofil. Tilbakemeldingen fra de som jobber i lageret, er at inneklimaet og trivselen er svært god.

Ligninlager for Borregaard

Den hittil største investeringen for Borg Havn, er de imidlertid i ferd med å gjennomføre nå, i form av nytt ligninlager for Borregaard med en ramme på rundt 160 millioner kroner

– Dette blir det største og viktigste byggetiltaket på havna i nyere tid, og vil skape arbeidsplasser og mer miljøvennlig transport og logistikk for en av regionens største og viktigste bedrifter. Lagerbygningen blir 19 000 kvadratmeter stort, tilsvarende 43 000 palleplasser, og vil redusere CO2-utslippene forbundet med veitransport og avlaste trafikkveksten på veiene i Europa. I tillegg vil den lokale tungtransporttrafikken forbundet med Borregaards eksport fra Borg Havn, reduseres kraftig.

– Dette er gode eksempler på at vi gjør vårt ytterste for å finne optimale løsninger for våre samarbeidspartnere, sier Johansen.

Fokus på arealutvikling

– Vår hovedutfordring er tilgang til næringsarealer i regionen, som vi jobber aktivt og mye med. For tiden er det reguleringen av Tofteberg til næringsarealer, samt et samarbeidsprosjekt ved Leca-området som kan føre til økt havnevirksomhet de mest aktuelle.

Det største farledsprosjektet gjennom tidene er under forberedelse for gjennomføring fra 2020, og gjelder oppgradering av innseilingen fra Løperen og helt inn gjennom Røssvikrenna til Øraterminalen. Dette prosjektet til om lag 1,3 milliarder skal gi en enda bedre framkommelighet sjøveien.

Også veistandarden er hele tiden på agendaen til Borg Havn, både når det gjelder oppgradering av riksvei 111 og avlastningsvei mot Tofteberg.

I tillegg er det sterk fokus på effektiviseringer og utnyttelsesgrad på egne områder, og Johansen kan fortelle at de nå har investert i RTG-kraner som gjør at de kan stable konteinerne høyere og tettere. Det vil frigjøre 25-30 mål og gir ytterligere vekstmuligheter.

– Veldig mye av den daglige driften, handler nettopp om logistikk for å utnytte kapasiteten og ha en enkel godshåndtering og korte liggetider for båtene. Med romslig handlefrihet, føler jeg at vi nå står meget godt rustet til å møte framtidige krav og utfordringer, sier assisterende havnesjef Roar Johansen.


En smart havn med bærekraftige løsninger

Borg Havn forbruker enormt med energi, og har en sterk miljø- og klimaprofil i sine handlingsplaner og strategier. Målet er å bli en CO2-nøytral havn, selvforsynt med grønn energi.

– Vi har gjennomført utredninger og tester både på sol- og vindenergi og vannturbiner, og har i den forbindelse flere pågående prosjekter støttet av EU og Enova. Havnen vil gjennomgå en sterk energiøkonomisering de neste årene gjennom egenprodusert energi og fjernvarme, kombinert med smarte løsninger, forteller Roar Johansen.

Det er også tatt en rekke miljømessige grep i den daglige driften, blant annet er kjøretøyparken byttet ut med elektriske biler og hybride havnemobilkraner som i hovedsak går på elektrisitet. De ønsker også å bidra til mindre klimagassutslipp gjennom å etablere landstrøm for båter.

– Vi har nylig ansatt en miljøsjef som skal ha fokus på denne delen av utviklingen, som skal bidra til at vi blir en grønnere og smartere havn. Og skipsfarten i seg selv er en langt mer miljøvennlig transport enn på vei, understreker han.


Borg Havn IKS

borg-havn.no