Nå kommer HjemJobbHjem til Østfold

HjemJobbHjem-prosjektet skal få arbeidstakere i Østfold til å la bilen stå litt oftere når de skal til og fra jobb.

HjemJobbHjem-prosjektet skal få arbeidstakere i Østfold til å la bilen stå litt oftere når de skal til og fra jobb.

I Rogaland har dette blitt en stor suksess, og mer enn 53 000 arbeidstakere fordelt på 502 bedrifter er med.

– Vi håper det samme vil skje i Nedre Glomma først og deretter i resten av fylket, sier rådgiver i samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune, Thomas Sirland.

Fylkeskommunen hadde nylig innledende møter med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, samt de respektive næringsforeningene i de to byene. Håpet er å kunne motivere bedrifter til å gå med i ordningen og sørge for at deres ansatte tar bussen, sykkelen eller beina fatt litt oftere enn i dag. HjemJobbHjem vil også representere et attraktivt alternativ når bomringene rundt de to byene står klare. I Fredrikstad skjer dette allerede neste år, men det rammer arbeidstakere i begge de sammenvokste byene.

Potensial i byene

– Vi ønsker å pilotere enkelte bedrifter til å begynne med, og da er virksomhetene på Grålum i Sarpsborg svært aktuelle. I tillegg vil vi se på Øra og Værste i Fredrikstad. Deretter håper vi å være i full gang utpå våren. Det gjelder å motivere næringslivsledere til å bli med på prosjektet slik de har klart i Rogaland. Det burde ikke være mindre attraktivt her, sier Sirland.

– Potensialet er klart størst i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, men vi vil kartlegge hele fylket for å se om konseptet kan innføres flere steder, sier Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk.

Fordelaktig pris

I Rogaland kan i dag mer enn 50 000 arbeidstakere reise billig med kollektivtrafikk eller bruke elsykkel og ferje med én og samme billett. Prisen er svært fordelaktig, og tar man med sparte bompengekostnader, kan dette bli en populær løsning også i Nedre Glomma.

– Vi vet at bomringen kommer, og da har vi tro på at mange vil kunne velge en løsning som HjemJobbHjem. Men tilbudet må være godt og fungere fra første dag og må ikke bli oppfattet som en pisk. Dette er ikke et pålegg, men et tilbud om samarbeid. Utfordringen blir å nå inn i styrerommene for å rekruttere bedriftsledere og ikke bare treffe ildsjelene, selv om de kan være svært viktige i en startfase. Vi trenger enkeltbedrifter som kan vise til gode resultater og fordeler ved å bli med i HjemJobbHjem. Vi jobber alle mot samme mål, nemlig mindre trafikk og kortere bilkø. Det er en stor fordel, ikke minst for næringslivet som er avhengig av å få frem varer og tjenester, sier Thomas Sirland og Kjetil Gaulen.

Ikke parker bilen

Mobilitetsutvikler Espen Strand Henriksen var nylig i Østfold for å informere om prosjektets status på Sørvestlandet.

– I Rogaland gjorde vi noe som ble opplevd som nytt. Det gjorde at vi fikk lokalmediene på vår side. Vi fikk gjennomslag for at det gikk an å tenke både/og, ikke enten/eller. Det handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan og å kjøre bil når du må. Så skal vi legge til rette for at du reiser kollektivt eller sykler når du har mulighet til det. Det er et tankesett som må på plass, sier han.

- Det er tankesettet og holdningene som må justeres noe også i Østfold, skal vi lykkes med dette. Det er et omfattende arbeid, men vi har tro på at bedriftslederne ser fordeler og melder sin interesse, sier Thomas Sirland.

Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk og rådgiver Thomas Sirland i samferdsels-avdelingen i Østfold fylkeskommune har 
stor tro på at HjemJobbHjem vil bli
populært også i Østfold.


Dette gjør bedriftene i Rogaland

Bedriftene som velger å bli med på HjemJobbHjem-prosjektet i Rogaland får hjelp og verktøy til å endre ansattes reisevaner over fra bil hver dag til kollektiv, sykkel eller gange.

For å bli en HjemJobbHjem-bedrift i Rogaland blir det stilt krav til at reisevanene endres i bedriften. Målet er å redusere andelen ansatte som bruker bil til og fra jobb hver dag. Aktiv deltakelse og forankring i bedriften er viktig for å få være en del av HJH. Et av verktøyene for måle effekten er reisevaneundersøkelser som sendes til alle ansatte i bedriften. Minimum 75 prosent av de ansatte må svare på disse for at bedriften skal kunne bli en HJH-bedrift.

Dette koster det

Bedrifter som inngår en avtale i Rogaland betaler 10 kr i måneden per ansatt for de første 200 ansatte. Deretter betaler bedriften mindre og mindre per ansatt. De ansatte får da tilbud om en månedsbillett for buss og tog i Rogaland for bare 515 kr måneden, noe som er langt rimeligere enn alle andre månedsbilletter de ansatte kan kjøpe i dag. Det gis også gratis tilgang til bysykler som en del av avtalen for alle ansatte uavhengig av om de kjøper billetten eller ikke. Dette gjør det lettere å komme seg til og fra kollektivknutepunkt.


HjemJobbHjem

  • HjemJobbHjem ble opprinnelig opprettet som et samarbeid mellom Kolumbus AS (kollektivselskap eid av Rogaland fylkeskommune), Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg, og Rogaland fylkeskommune
  • HjemJobbHjem Rogaland startet opp høsten 2015 og har i dag 502 HjemJobbHjem-bedrifter tilknyttet ordningen som totalt omfatter ca. 53 000 ansatte. Andelen respondenter i Rogalands reisevaneundersøkelse som svarte at de benyttet kollektivtransport økte fra 13 til til 28 prosent i perioden fra oppstart til sommeren 2018
  • Partene i Bypakke Nedre Glomma ønsker på samme måte å legge mer aktivt til rette for at arbeidstakere i Østfold oftere velger bort fra privatbilen og går over til kollektivtransport, sykkel, gange eller annen miljø- og helsevennlig transport til og fra arbeid
  • I Bypakkesamarbeidet er det allerede gjort grep som er en styrke for innføringen av et HjemJobbHjem-konsept. Det nye rutetilbudet i Nedre Glomma er bedre tilpasset de store reisestrømmene og skal gi et tilbud som er mer attraktivt
  • Det er nær sammenheng mellom det som skjer i Smart Mobility Grålum og et HjemJobbHjem-konsept. Dette for å bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken.
  • HjemJobbHjem organiseres som en arbeidsgruppe under Bypakke Nedre Glomma på linje med arbeidsgruppe sykkel, arbeidsgruppe kollektiv og arbeidsgruppe by- og arealutvikling
  • I arbeidsgruppen bør arbeidsgivere være representert i tillegg til partene i Bypakkesamarbeidet

Bypakke Nedre Glomma

hjemjobbhjem.no